28 WPZM

Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego to organizowany przez legnicką Galerię od 54 lat przegląd twórczości artystów plastyków regionu Zagłębia Miedziowego. Przegląd ma charakter konkursowy, przyznane zostaną nagrody. Celem Wystawy jest prezentacja najnowszych dokonań artystów związanych z regionem, przegląd postaw twórczych, integracja środowiska plastycznego, popularyzacja lokalnej sztuki współczesnej wśród mieszkańców regionu i jej promocja poza nim, a także dokumentacja działań twórczych uczestników wystawy w katalogu towarzyszącym ekspozycji.

Tytuł wystawy Krajobraz po… odzwierciedla wiele różnorodnych zmian (mentalnych, społecznych, kulturowych, organizacyjnych), które miały miejsce w ostatniej dekadzie w wielu obszarach zarówno życia społecznego kraju i globu, jak i realiów w lokalnym świecie sztuki Zagłębia Miedziowego. Pragniemy zachęcić do wspólnego stworzenia „krajobrazu po”, na który złożą się dowolne opowieści, dzieła, skrawek własnego krajobrazu, siebie, punktu widzenia czy swojej twórczości. Zależy nam na integracji wielopokoleniowego środowiska oraz na umożliwieniu integracji i dialogu transgeneracyjnego, a zarazem na ukazaniu szerokiej panoramy sztuki współczesnej regionu.

 

REGULAMIN

28. WYSTAWA PLASTYKI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO KRAJOBRAZ PO…
 
 
Organizator: Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, 59-220 Legnica 
tel. 76 86 209 10
galeria.legnica.eu, galeria@galeria.legnica.eu
Wystawa: 8.11.2024 r. – 5.01.2025 r. 
Wernisaż: 8.11.2024 r. 
Miejsce: Galeria Sztuki (pl. Katedralny 1), Galeria RING (Rynek 12)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 2.09.2024 r. 
Termin dostarczenia prac: 11.10.2024 r. 
 
 
Warunki uczestnictwa
 
1. Do udziału w Wystawie zapraszamy twórczynie, twórców, osoby twórcze (zw. Osobami Uczestniczącymi) obecnie mieszkających lub w przeszłości związanych z regionem Zagłębia Miedziowego, rozumianego umownie jako obszar byłego woj. legnickiego, obejmującego powiaty: legnicki, lubiński, głogowski, polkowicki, chojnowski, jaworski i złotoryjski.
2. W konkursie mogą brać udział artyści profesjonalni, dyplomanci wyższych uczelni artystycznych studiów magisterskich oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich tych uczelni, związani z regionem Zagłębia Miedziowego.
3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszeniowej, faktury (spisu prac) wraz z reprodukcją pracy do Organizatora oraz dokonanie bezzwrotnej opłaty za udział w konkursie w wysokości 100 zł. Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: zaglebie@galeria.legnica.eu lub w wersji papierowej do Galerii Sztuki w terminie do 2.09.2024 r. Przesłanie karty zgłoszeniowej będzie równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zamieszczenie informacji w katalogu (imię i nazwisko, nota biograficzna, reprodukcja).
4. Osoba Uczestnicząca udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie reprodukcji prac na potrzeby realizacji i promocji Konkursu i Organizatora, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia reprodukcji prac, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu oraz na potrzeby Organizatora, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
5. Każda Osoba Uczestnicząca może zgłosić 1-3 prace (tryptyk traktowany będzie jako 3 prace) z wybranej dziedziny sztuk plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, ceramika, szkło, tkanina, instalacje, performans, wideo) powstałe na przestrzeni ostatnich 3 lat i nienagradzane w innych konkursach. 
6. Prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wymiary, technikę wykonania, czas powstania pracy. Prace wymagające montażu, aranżacji przestrzennej oraz zestawień muszą posiadać dokładną instrukcję ich składania i eksponowania. Prace interaktywne, efemeryczne, powinny mieć dołączony artystyczny statement, a prace multimedialne dostarczone na nośnikach pamięci (pendrive, karta pamięci, dysk zewnętrzny) oraz posiadać odpowiednie parametry (HD). 
7. Termin dostarczenia prac do siedziby Organizatora upływa 11.10.2024 r.
8. Prace należy przekazywać, dostarczać i przesyłać w opakowaniu wykluczającym uszkodzenie. Organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z ich niewłaściwego przygotowania do transportu i ekspozycji oraz z powodów zdarzeń losowych. 
9. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pracy podczas ekspozycji w Galerii Sztuki Organizator pokrywa wartość odtworzeniową dzieła uszkodzonego lub zniszczonego.
10. Prac zgłoszonych do konkursu nie można wycofać przed zakończeniem ekspozycji w Legnicy i innych miastach bez zgody Organizatora. 
11. Organizator po zakończonej ekspozycji w Legnicy planuje przeniesienia wystawy, dlatego zwrot prac nastąpi z chwilą zakończenia ostatniej prezentacji, nie później niż do 30.06.2025 r. O dokładnym terminie i sposobie zwrotu prac autorzy zostaną powiadomieni listownie lub mailowo.
12. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu łącznie z rozdziałem „Ochrona danych osobowych”, dostępnym pod adresem: https://galeria.legnica.eu/rodo/.
 
Transport
 
1. Galeria Sztuki organizuje zbiorczy transport prac na wystawę w podanych niżej terminach i miejscach zbiórki:
a) Głogów (Muzeum Archeologiczno-Historyczne) – 10.10.2024 r., godz. 10.00  
b) Lubin (Centrum Kultury „Muza”) – 10.10.2024 r.,  godz. 11.00
c) Jawor (Muzeum Regionalne) – 11.10.2024 r., godz. 10.00
2. Prace przekazane Galerii do transportu, z uwagi na gabaryty skrzyni ładownej samochodu, nie mogą przekraczać wymiarów dł.: 2,9 m, szer.: 1,35 m, wys.: 1,75 m oraz powinny być odpowiednio zabezpieczone.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego przygotowania prac do transportu i ekspozycji. 
4. Nie ogranicza się wymiarów prac dostarczonych osobiście do Galerii Sztuki, ale ze względów ekspozycyjnych sugerujemy, by nie przekraczały wymiarów dł.: 1,6 m, szer.: 1,35 m, wys.: 1,6 m.
5. Prace można dostarczyć i odebrać samodzielnie (na koszt autora) do siedziby Galerii Sztuki w Legnicy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem. 
 
Jury
 
1. Prace zgłoszone do wystawy będą oceniane przez grono jury, składające się z artystów i teoretyków sztuki. Zadaniem jury będzie zakwalifikowanie (wybór) prac na wystawę oraz przyznanie nagród regulaminowych i wyróżnień.
2. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w terminie do 18.10.2024 r.
3. Werdykt jury jest ostateczny.
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu w dniu 8.11.2024 r.
 
Nagrody
 
1.  Przewidywane są następujące nagrody i wyróżnienia:
  – Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 15000 zł + wystawa indywidualna z katalogiem*
– Nagroda Prezesa KGHM Polska Miedź S.A.: 20000 zł**
– Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 10000 zł**
  – Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy: 5000 zł
  – Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy: 3000 zł
  – Srebrna Ostroga Nagroda Specjalna Organizatora za twórczą odwagę i bezkompromisowość, nowatorstwo   lub dowcip wypowiedzi twórczej oraz 1000 zł
* realizowana w ciągu następnych 3 lat od przyznania nagrody
** w przypadku ufundowania (zostanie potwierdzona)
 
2. Wyróżnienia honorowe (opcjonalne): 
  – Dyrektorki Galerii Sztuki w Legnicy
– Jury
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Ponadto dopuszcza możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych (finansowych i rzeczowych), ufundowanych przez sponsorów. 
 
Ustalenia końcowe
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do publikacji w katalogu oraz prawo wykorzystania reprodukcji do promocji w prasie, telewizji, Internecie i w innych środkach przekazu.
2. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Osób Uczestniczących będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonywania obowiązków związanych z Konkursem.
3. Laureaci nagród regulaminowych przekażą jedną z prac nagrodzonych na rzecz Organizatora z przeznaczeniem do Kolekcji Sztuki Zagłębia Miedziowego. W razie, gdy uniemożliwiają to inne okoliczności – w zamian inną, do kolekcji lub na cele statutowe. 
4. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
5. Osoby Uczestniczące ponoszą opłatę za udział w wystawie w wysokości 100 zł, którą należy wpłacić na konto nr 24 1050 1748 1000 0090 7118 2886 lub w kasie Galerii Sztuki do dnia 20.09.2024 r.
6.  Każda Osoba Uczestnicząca otrzyma 2 egz. katalogu towarzyszącego wystawie.
 
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 
 
 

plakat-28-WPZM-www