RODO

Obowiązek informacyjny RODO

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej “Rozporządzeniem” informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest:
Galeria Sztuki z siedzibą przy pl. Katedralnym 1/1, 59-220 Legnica.
Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: galeria@galeria.legnica.eu
telefonicznie pod numerem: 76 86 209 10
lub pisemnie: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1/1, 59-220 Legnica

Państwa dane będą przetwarzane w celu informowania o wystawach i innych wydarzeniach kulturalnych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia promocji działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury na terenie miasta Legnica.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 czyli, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Galeria Sztuki nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora i jest zgodne z zakresem działalności Galerii Sztuki, jednocześnie proces przetwarzania danych jest niezbędny, aby Galeria Sztuki mogło dostarczać odbiorcom wydarzeń kulturalnych informacje w zakresie organizowanych wystaw, imprez kulturalnych i działalności edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz w sposób automatyczny w celu dostarczania odbiorcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Galerię Sztuki kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz edukacyjnych realizowanych przez Galerię Sztuki, jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez odbiorów wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Galerię Sztuki.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Galerię Sztuki przez okres niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym czyli rozpowszechniania kultury na terenie miasta Legnica.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (monitoring)

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej “Rozporządzeniem”.

Administrator danych

Galeria Sztuki z siedzibą przy pl. Katedralnym 1/1, 59-220 Legnica

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu email: galeria@galeria.legnica.eu
telefonicznie pod numerem: 76 86 209 10
lub pisemnie: Galeria Sztuki, pl. Katedralnym 1/1, 59-220 Legnica

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie Galerii Sztuki.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym art. 5a (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym
i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań,

Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, obsługa, naprawa, konserwacja i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zapisane przez system monitoringu będą przetwarzane przez okres 30 dni. Po tym okresie dane są nadpisywane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content