Promocje 2015

25. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 

 

Wystawa czynna od 4.11 do 18.12.2015 r.

 Wernisaż: 20.11.2015 r. – godz. 19.00, Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

 Miejsce:  Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1;  Galeria Ring, Rynek 12

Wstęp wolny

 

 

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 64 artystów z trzynastu krajowych wyższych uczelni artystycznych. Spośród 192 nadesłanych prac do wystawy wybrano 89 obrazów 30 młodych malarzy. Oto nazwiska artystów zakwalifikowanych do wystawy:

Cezary Bednarczyk, Michalina Choroszczak, Barbara Cyran, Marta Czarnecka, Magdalena Durczak, Daria Galewska, Marcelina Groń, Kamila Gruszecka, Karolina Jabłońska, Paweł Franciszek Jaskuła, Paulina Jawień, Paula Kaniewska, Sławomir Kaproń, Julia Maria Kasprzak, Emilia Kina, Agata Maria Koczan, Anna Róża Kołacka, Sebastian Krok, Kasper Lecnim, Mateusz Maliborski, Małgorzata Myślińska, Magdalena Pela, Piotr Pietrzak, Mateusz Rafalski, Filip Rybkowski, Justyna Sirecka, Noemi Staniszewska, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, Małgorzata Wróbel-Kruczenkow, Klaudia Zawada.

 

 Osoby nagrodzone w 25. OPMM PROMOCJE 2015

GRAND PRIX

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sebastian Krok 

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy

Małgorzata Myślińska

Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy – statuetka “Srebrna Ostroga”

Iwona Teodorczuk-Możdżyńska

Wyróżnienie Honorowe Galerii Sztuki w Legnicy

Filip Rybkowski

Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Małgorzata Wróbel-Kruczenkow

Wyróżnienie Honorowe Jury

Karolina Jabłońska

Piotrek Pietrzak

Nagroda Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy

Marta Czarnecka

Magdalena Pela

Nagroda Pisma Artystycznego FORMAT

Marta Czarnecka

Magdalena Pela

 

GRATULUJEMY

 

Nagrodzeni:

 

Fotorelacja z wernisażu:

 

 

 Patronat honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prezydent Miasta Legnicy

 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logotyp MKiDN 01

 

Uczestnicy PROMOCJI 2015:

 

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych ,,Promocje” organizowany w Legnicy jest jednym z wielu innych konkursów dedykowanych młodym artystom. Jego specyfika polega na tym, że w przeciwieństwie do podobnych imprez artystycznych ta wciąż nobilituje medium malarskie. Czy jednak taka formuła konkursowa rzeczywiście pozwala określić aktualny status obrazu – jego siłę bądź słabnącą moc w porównaniu z innymi środkami wypowiedzi artystycznej? Czy przypadkiem poprzez eliminowanie ,,konkurencyjnych” mediów nie dopuszczamy do tego najistotniejszego w gruncie rzeczy starcia, poprzez które dokonuje się takie określenie? Następnie, czy ,,czystość” malarstwa jest w ogóle możliwa w epoce postmedialnej? Być może jest to jeden z wielu pokutujących mitów, z którymi ciężko rozstać się dociekając sensu współczesnego malarstwa. Malarstwo jest tworem hybrydycznym, dużo bardziej skomplikowanym, będącym wypadkową wielu czynników, biorących udział przy produkcji współczesnych obrazów. Owo medium już dawno zostało ,,zainfekowane” poprzez tekst, fotografię, technikę cyfrową, estetykę Internetu czyniąc z obrazu płaszczyznę wzajemnych wpływów czy dyfuzji. Ilustracją tej tezy są właśnie obrazy prezentowane na tegorocznych ,,Promocjach”, nie stroniące od rozwiązań zaczerpniętych z innych środowisk medialnych, czy wręcz takie, których głównym tematem stało się badanie relacji między różnymi sposobami obrazowania. Nie ulega wątpliwości, że aby posługiwać się malarstwem w rzeczywistości technologicznej trzeba mieć naprawdę dobry powód. Brak wiodącej stylistyki, niesamowita różnorodność postaw i interpretacji, są doskonałym dowodem na to, że ciężko odnaleźć także ,,esencję” malarskości. Malarstwo to nie tylko farby i płótno – a raczej przestrzeń dla szeroko pojętego eksperymentu, nie tylko technicznego, lecz przede wszystkim intelektualnego.
Dobrze byłoby, aby młodzi artyści bardziej zdecydowanie dawali nam do zrozumienia, czym malarstwo jest dla nich obecnie, jaką rolę może jeszcze spełniać. Brak pewności siebie w konstruowaniu wypowiedzi artystycznej skutkuje w wielu przypadkach postawą konformistyczną, uległą wobec edukacji przyjętej na akademiach artystycznych. Jest to malarstwo pozbawione siły kwestionowania przekazywanych bądź obserwowanych wzorców. Ostateczny werdykt jury miał na celu wskazać postawy najbardziej wyraźne, wyróżniające się na tle innych uczestników, które ukazywałyby indywidualne zmaganie się z tradycją malarską lub inteligentnie nawiązującą z nią dialog. Oceniając prezentowane prace jury konkursu brało pod uwagę szereg kryteriów, m.in. siłę przekazu, odwagę w formułowaniu wypowiedzi artystycznej, nowatorskie, eksperymentalne podejście do malarstwa i mediów kwestionujące przyjęte szablony.
Grand Prix otrzymał Sebastian Krok (ASP Warszawa) za wielkoformatowy obraz łamiący wszelkie akademickie reguły ,,malarskości”, Nagrodą Prezydenta Miasta Legnicy uhonorowana została Małgorzata Myślińska (UA Poznań) prezentująca malarską instalację, Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy ,,Srebrna Ostroga” trafiła do Iwony Teodorczuk-Możdżyńskiej (ASP Warszawa) za krytyczny potencjał prac. Wśród wyróżnionych obrazów znalazły się również niewielkie, lecz intrygujące propozycje Filipa Rybkowskiego z krakowskiej ASP (Wyróżnienie Galerii Sztuki w Legnicy) oraz Małgorzaty Wróbel-Kruczenkow z wrocławskiej ASP (Wyróżnienie Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy). Ponadto Wyróżnienia Honorowe Jury otrzymali Karolina Jabłońska (ASP Kraków) oraz Piotrek Pietrzak (ASP Warszawa). Nagrody Pisma Artystycznego FORMAT i Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy przyznano Marcie Czarneckiej (ASP Katowice) i Magdalenie Peli (ASP Gdańsk).
Werdykt jury nie był jednogłośny – ocena nie tyle prac, co ukrywających się za nimi postaw twórczych podczas sytuacji konkursowych zawsze jest kwestią problematyczną, niekoniecznie sprawiedliwą i obiektywną, wymagającą kompromisów, które w obszarze sztuki z reguły nie są najlepszym wyjściem. Istotny wydaje się jednak sam moment konfrontacji tak wielu różnych punktów widzenia, cenny zwłaszcza dla młodych artystów. Dlatego należy docenić i wspierać inicjatywę organizatorów stwarzających kolejną okazję do dyskusji o malarstwie, które wciąż wywołuje w nas żywe emocje i prowokuje do wyciągania nowych wniosków. Wszystkim laureatom szczerze gratuluję, a pozostałym uczestnikom życzę wytrwałości w swoich dążeniach.

Małgorzata Szymankiewicz

  ✳✳✳

PROMOCJE 2015 – to już 25. z kolei konkurs malarstwa młodych, czyli przegląd dorobku aktualnego (z lat 2014 – 15) absolwentów uczelni artystycznych na kierunkach malarskich. Stąd znacząca rola „Promocji” w wyszukiwaniu wśród absolwentów naszych krajowych uczelni przykładów „młodego” malarstwa, a zatem świeżego, intrygującego formalnie i odważnego w prezentowaniu odrębności stylistycznych i treściowych. Rola tego konkursu jest więc niepodważalna
i w jakiejś mierze wyjątkowa – bo dotyczy wstępujących w życie artystyczne młodych malarzy – a tym samym służąca właśnie promocji dopiero objawiających się osobowości twórczych. Jednocześnie wybory „Promocji” mogą być dla ich uczestników swoistym bodźcem do kontynuacji obranej drogi i do dalszego rozwoju. Dlatego tak ważne jest w przypadku tego, często pierwszego kontaktu z instytucjami galeryjnymi i formułami konfrontacji konkursowych, rzetelne podejście do kwalifikacji i wyboru uczestników wystawy promocyjnej oraz wyboru laureatów nagród i wyróżnień. Ci bowiem uczestnicy (i nie tylko) otrzymują pewien sygnał od zwykle profesjonalnego jury co do skuteczności obranej drogi twórczej, a wreszcie o kierunku preferowanych w danym czasie rozwiązań stylistyczno – formalnych w danym medium. Jak wiele „szkody” i nieporozumień mogą spowodować tendencyjne werdykty jury (np. nagradzanie na konkursie malarskim realizacji absolutnie niemalarskich; z obszaru innych mediów), można było się już przekonać na kilku, z ubiegłych lat, przeglądach (np. na konkursie im. E. Gepperta).
Bywa również i tak, że dochodzi do swoistego rozminięcia się werdyktu jury z potencjałem twórczym prezentowanym w danym okresie na różnych bieżących przeglądach uczelnianych. Wiadomo bowiem, że członkowie jury osądzającego reprezentują zwykle gremia wykładowców, krytyków sztuki lub organizatorów życia artystycznego w różnych środowiskach i mają stąd pewną orientację w zakresie lokalnych osiągnięć danych ośrodków akademickich, a także często w skali kraju, np. z tytułu znajomości efektów wystaw najlepszych dyplomów krajowych uczelni artystycznych. Czy wiedza ta przekłada się na wybory w „Promocjach”? Nie zawsze, o czym świadczą zastanawiające przykłady, np. niezakwalifikowania do drugiego etapu konkursu prac niekiedy wysoko już ocenionych (lub nagradzanych) na innych wcześniejszych przeglądach. Dlaczego tak się dzieje?
Oczywiście pomijając tu zrozumiałą subiektywność ocen każdego jury (do czego ma ono prawo), prawdopodobnie problem bierze się – w jakiejś mierze – z zasady dwuetapowej selekcji konkursowej. Etap pierwszy – to selekcja prac uczestników nadsyłających swe propozycje w przekazie elektronicznym. Jury na tej podstawie kwalifikuje (wybiera) autorów i ich prace do drugiego etapu, gdzie następuje, już w kontakcie z oryginałem, kolejna selekcja i wybór nagród. Otóż wiele propozycji prac nie zdaje tego egzaminu na etapie obrazu komputerowego, i albo nie wchodzi do etapu drugiego (i tu właśnie odpadają czasami cenne przykłady, już obecne na „rynku” sztuki), albo potem (po zakwalifikowaniu do II etapu) okazuje się, że praca traci swe pierwotne dostrzegalne (acz mylące) walory. Wiadomo, że ten dwuetapowy rodzaj kwalifikacji jest bardziej wygodny dla organizatora, no i tańszy, ale niewątpliwie w pewien sposób fałszujący faktyczny „obraz” dokonań malarskich danej generacji absolwentów szkół artystycznych.
Czy to znaczy, że optuję za powrotem do zasady nadsyłania oryginału prac na konkurs, co kiedyś było praktykowane w Legnicy? Chyba nie, bo zdaję sobie sprawę z trudności logistyczno – finansowych organizatorów konkursu w związku z nadmiarem chętnych uczestników przeglądu. Ale może należałoby „rozwinąć” regulamin konkursu tak, by wnieść doń nowe wartości? Chodzi o rozszerzenie kompetencji członków jury (zwykle zapraszanych z różnych, acz wiodących ośrodków akademickich) do proponowania wybranym przez nich kilku osobom – twórcom prac malarskich, już pozytywnie docenionym w danym środowisku lub przeglądzie krajowym – uczestnictwa w konkursie; mowa tu o części zamkniętej i części otwartej konkursu. Co tylko mogłoby wzbogacić ofertę pokonkursowej wystawy „Promocyjnej”.
Uwagi te dedykuję organizatorom konkursu do przemyślenia.

Andrzej Saj

 

  ✳✳✳

Charakterystyczne dla tegorocznego przeglądu twórczości młodych malarzy, absolwentów uczelni z całego kraju, był bardzo szeroki rozrzut zainteresowań. Znaleźli się wśród uczestników miłośnicy różnych obszarów malarskiego medium. Są wśród nich przedstawiciele figuracji, abstrakcji geometrycznej i lirycznej, realiści, surrealiści i badacze materii malarskiej, … .
Młodzi artyści podchodzą do malowania z powagą, ale także niekiedy ze swobodą i ironią. Niektórzy posługują się przyzwoitym warsztatem, inni korzystają z doświadczeń konceptualnych i dystansują się od niego.
To swobodne poruszanie się w zakresie wielkich możliwości jakie daje współczesna przestrzeń do malowania, przesądziło
o szczególnym przebiegu obrad jury konkursowego. Mieliśmy poniekąd uproszczone zadanie wybierając najlepsze i najciekawsze prace spośród tak wielu różnych konkurencji. Także na podsumowującej obrady jury konferencji prasowej padały tego rodzaju opinie: że choć nie pojawił się w tym roku twórca nowego kierunku w malarstwie, to nie brakło jednak utalentowanych kontynuatorów dotychczasowych.
Malarstwo młodych potwierdziło swoje możliwości, jako pierwszorzędne narzędzie do opowiadania o dzisiejszym świecie. Uzyskane nagrody niech zatem będą zachętą dla laureatów do kontynuowania poszukiwań .

Paweł Susid

 

  ✳✳✳

 

Z wielką satysfakcją obejrzałem kolejną edycję konkursu Promocje, będąc jednym z jurorów oceniających dokonania młodych artystów zajmujących się malarstwem. Legnicka Galeria Sztuki od wielu lat przyjmuje do swoich przestrzeni dzieła artystów młodych, będących na początku swojej artystycznej przygody. Nie napisałem kariery, ponieważ to przede wszystkim przygoda z sobą samym, ze swoimi emocjami i twórczymi problemami jest najistotniejszym objawem artystycznej postawy. W tegorocznej edycji Promocji pojawili się twórcy, dla których cennym językiem wypowiedzi jest realizm, malarstwo figuratywne, ale także abstrakcja. Dla mnie osobiście ważny jest fakt, że pomimo nieustającej ofensywy multimediów, coś tak dziwacznego jak malarstwo, nieustająco przyciąga do siebie rzesze młodych ludzi, absolwentów poważnych uczelni artystycznych. Taki stan bardzo cieszy. Życzę młodym twórcom, aby wytrwali przy swoim malarstwie. Mam tylko jedną prośbę skierowaną do Was młodzi artyści: niech w tym Waszym młodym malarstwie znajdzie swoje istotne miejsce młodość, Wasza młodość i związane z nią konsekwencje. Będziecie wówczas wygrani i wolni, będziecie wówczas autentyczni z otwartą przestrzenią przyszłości.

Wacław Kuczma
9 listopada 2015 r.

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content