Konkurs na projekt plakatu – EMPATIA

Zakończył się nabór do konkursu na projekt plakatu 32. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej EMPATIA.

Na konkurs wpłynęło 308 projektów od 194 uczestników. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zgłoszenie!

Prosimy o cierpliwość – wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej.

 


 

Galeria Sztuki w Legnicy ogłasza konkurs na projekt plakatu, towarzyszący 32. Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej EMPATIA w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2024.

Od 13 lat w ramach Festiwalu organizowany jest konkurs skierowany do projektantów graficznych. Jego celem jest wyłonienie projektu, który promować będzie Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Każdego roku wydarzenia odbywają się pod wspólnym (za każdym razem innym) hasłem, odwołującym się do aktualnych zagadnień kulturowych i społecznych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest EMPATIA.

W oparciu o zwycięski projekt plakatu powstanie także identyfikacja wizualna pokonkursowej wystawy sztuki złotniczej.

Podczas Legnickiego Festiwalu SREBRO w Holu Starego Ratusza (Teatr Modrzejewskiej) odbędzie się w miesiącach kwiecień-czerwiec wystawa plakatów wyróżnionych w konkursie.

Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego 2024 r.

 


 

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY PLAKATU PROMUJĄCEGO
32. MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI ZŁOTNICZEJ

EMPATIA

W RAMACH LEGNICKIEGO FESTIWALU SREBRO 2024


Biżuteria – obiekt z zestawu przedmiotów niekoniecznych – jeśli już pojawia się w polu widzenia nieuchronnie absorbuje sobą uwagę, zmusza do obserwacji, interpretacji, kontemplacji. Jest egoistyczna. A przynajmniej często taka bywa.
Tymczasem współcześni projektanci (wszystkiego) nieustannie akcentują potrzebę zrównoważonego projektowania (sustainable design), konieczność przekierowania uwagi na zrozumienie potrzeb, oczekiwań i nostalgii użytkownika, perspektywę doświadczeń odbiorcy, kryteria niezbędności, społeczną i ekologiczną odpowiedzialność.
Owe sprzeczne perspektywy (historyczna i obecna) przecinają się dość rzadko, ale właśnie w obszarze wspólnym mają szansę powstać rozwiązania, które nie tylko zauważamy, ale także zapamiętujemy.
Biżuteria – obiekt wysyłający trudny do przeoczenia komunikat w sposób szczególny może być także generatorem dialogu, skupienia, uwagi, koncentracji, empatii.
Niełatwe założenie w epoce nadmiaru powierzchownych impulsów, intensywnych bodźców wizualnych, stylistycznych ekscesów wspomaganych przez coraz bardziej zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji.
Zapraszamy do twórczego zastanowienia się nad funkcją, istotą i znaczeniem współczesnej biżuterii z pozaegoistycznej perspektywy twórcy rozumiejącego potrzeby wymagającego odbiorcy.


Prof. Sławomir Fijałkowski

 

Empatia to ta wyjątkowa wrażliwość i otwartość na świat, która stoi u podłoża artystycznej kreatywności. To troska, jaką artysta, twórca, projektant, kreator kieruje wobec dzieła, twórczości, przedmiotu, bytu, które konstytuuje. To również jego wyrozumiałość wobec odbiorcy, definiowanego jako świat zewnętrzny wobec dzieła i środowiska, w którym będzie ono żyć własnym życiem. To w końcu „gotowość na”, zaufanie i zrozumienie, jakimi ten ostatni obdarza autora i jego twórczość.
Produkcja, towary i zakupy stają się spersonalizowane. To zbliża biżuterię autorską do rangi dzieła sztuki – niepowtarzalnego przedmiotu-podmiotu, medium które w odróżnieniu od efektów masowej produkcji jest unikalne, jedyne w swoim rodzaju i na świecie. Które jest odbierane przez oryginalne i jedyne w swoim rodzaju osoby, z których każda stanowi niepowtarzalną kombinację genów, neuronów, komórek, flory bakteryjnej, chromosomów, hormonów, cech osobowościowych i emocji, a także sposobów internalizacji świata, będących wynikiem niepowtarzalnych przeżyć i okoliczności.
Sztuka bez empatii nie jest sztuką a produkcją. (Wy)twórca pozbawiony jej jest tylko egoistą albo szaleńcem. Nieempatyczny adresat nie stanie się otwartym odbiorcą. Każdy przekaz i każdy odbiór stanie się osobną historią, pod warunkiem, że zaistnieją w empatycznym uniwersum.
Czy rozumiemy biżuterię? Czy biżuteria i jej twórcy czują się rozumiani? Co i o czym chcieliby nam powiedzieć, jak do nas przemówić oddając nam dzieło sztuki, wyrób, nierzadko towar. Co chcieliby powiedzieć nam biżuterią? Czego możemy dowiedzieć się od niej i o niej?


dr Justyna Teodorczyk

 

Galeria Sztuki w Legnicy, zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt graficzny plakatu promującego 32. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej EMPATIA, który odbędzie się w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO w 2024 r.

1. ORGANIZATOR
Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1/1
59-220 Legnica
tel.: 76 862 09 10
e-mail: galeria@galeria.legnica.eu
www: galeria.legnica.eu; silver.legnica.eu

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu plakatu 32. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej EMPATIA.
2.2. Konkurs ma charakter otwarty.
2.3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat.
2.4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane.
2.5. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 projekty plakatu.
2.6. Osoby zgłaszające prace do konkursu wyrażają zgodę na prezentację swoich prac w ramach ekspozycji oraz na stronie internetowej Organizatora.
2.7. Zwycięski projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do tworzenia innych materiałów reklamowych związanych z 32. Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej EMPATIA.
2.8. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała dzieła osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba biorąca udział w konkursie zrekompensuje Organizatorowi koszty z tym poniesione, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu.
2.9. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu łącznie z rozdziałem „Ochrona danych osobowych”, dostępnym pod adresem: https://galeria.legnica.eu/rodo/.

3. WARUNKI TECHNICZNE
3.1. Projekt plakatu powinien zawierać grafikę (obraz) nawiązującą do tematu 32. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej EMPATIA oraz następujące zapisy (treści):
a) Nazwa i data imprezy w 2 wersjach językowych:
– 32. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej EMPATIA
27 kwietnia – 21 lipca 2024 r.
lub w wersji cyfrowej: 27.04. – 21.07.2024
– wernisaż 11 maja 2024, godz.: 19.00
Wstęp wolny
– 32nd Legnica International Jewellery Competition EMPATHY
27th April – 21st July 2024
lub w wersji cyfrowej: 27.04. – 21.07.2024
– opening 11th May 2024, 7 p.m.
Free entrance
b) Logo, nazwa i adres Organizatora:
Galeria Sztuki w Legnicy / The Gallery of Art in Legnica (Poland)
pl. Katedralny 1
59-220 Legnica
silver@silver.legnica.eu
silver.legnica.eu; galeria.legnica.eu
c) Logotypy Organizatora w wersji polskiej i angielskiej.
3.2. Pliki logotypów Organizatora można pobrać poniżej – w przypadku problemów przy pobieraniu plików, proszę pisać na adres dkawczynski@galeria.legnica.eu
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia korekt w treści plakatu jednocześnie z poszanowaniem oryginalności projektu i we współpracy z autorem.
3.4. Do konkursu należy zgłaszać plik cyfrowy, przygotowany do druku w formacie 98×68 cm, 300 dpi.
3.5. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie plików graficznych w formacie PDF lub JPG na adres e-mailowy: dkawczynski@galeria.legnica.eu. Wielkość jednego dołączonego pliku nie może przekraczać 15 MB. Dopuszcza się przesyłanie kilku e-maili. W tytule prosimy wprowadzić następujący zapis: Konkurs na plakat – EMPATIA.
3.6. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace dostarczone w formie elektronicznej w terminie do 11 lutego 2024 r.

3.7. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone przez Organizatora w ciągu trzech dni roboczych.

4. OCENA PRAC
4.1. Zgłoszone prace zostaną ocenione anonimowo przez komisję konkursową wyłonioną z zespołu Galerii Sztuki oraz ew. zewnętrznych członków komisji.
4.2. Komisja dokona wyboru tylko jednego projektu, kierując się oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz adekwatnością do tematu konkursu.
4.3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wybrany projekt plakatu zostanie rozpowszechniony w ramach kampanii reklamowej Legnickiego Festiwalu SREBRO w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruków.
5.2. Wybrane przez komisję projekty zostaną zaprezentowane na wystawie plakatów w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO w terminie 6 kwietnia do 4 czerwca 2024 r.
5.3. Z autorem zwycięskiego plakatu zostanie podpisana stosowna umowa o dzieło, na mocy której autor przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do projektu oraz wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku i elementów plakatu w innych materiałach reklamowych, aranżacyjnych i promujących wystawę.
5.4. Wynagrodzenie za projekt oraz jego dostosowanie do wymogów Organizatora będzie wynosić 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł brutto).
5.5. Zwycięski projekt plakatu 32. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej EMPATIA stanie się własnością Galerii Sztuki w Legnicy w zamian za wynagrodzenie określone w pkt. 5.3. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu z możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

REGULAMIN KONKURSU

LOGOTYPY DO POBRANIA

 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki w Legnicy, z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica, e-mail: galeria@galeria.legnica.eu.  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu, których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizatora: galeria.legnica.eu, silver.legnica.eu oraz w jego mediach społecznościowych związanych z Legnickim Festiwalem SREBRO i Galerią Sztuki w Legnicy, umieszczenie na wystawie przy pracy/-ach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu.
  3. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.