Konkurs fotograficzny – EMPATIA

 

Galeria Sztuki w Legnicy ogłasza 11. konkurs fotografii

EMPATIA

  w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2024

 

Empatia to ta wyjątkowa wrażliwość i otwartość na świat, która stoi u podłoża artystycznej kreatywności. To troska, jaką artysta, twórca, projektant, kreator kieruje wobec dzieła, twórczości, przedmiotu, bytu, które konstytuuje. To również jego wyrozumiałość wobec odbiorcy, definiowanego jako świat zewnętrzny wobec dzieła i środowiska, w którym będzie ono żyć własnym życiem. To w końcu „gotowość na”, zaufanie i zrozumienie, jakimi ten ostatni obdarza autora i jego twórczość (…).
Justyna Teodorczyk

1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki z siedzibą przy Placu Katedralnym 1/1, 59-220 Legnica, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs odbywa się w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO i towarzyszy 32. Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej EMPATIA.

e-mail: galeria@galeria.legnica.eu
tel.: 76 862 09 10
www: galeria.legnica.eu; silver.legnica.eu

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1 Konkurs jest otwarty.
2.2 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat.
2.3 Uczestnicy nie spełniający wymogów określonych w punkcie 3.1 regulaminu lub podający nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
2.4 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała dzieła osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba biorąca udział w konkursie zrekompensuje Organizatorowi koszty z tym poniesione, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu.
2.5 Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu łącznie z rozdziałem „Ochrona danych osobowych”, dostępnym poniżej.

 

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż:
– prace są własnością autora w rozumieniu praw autorskich,
– prace zostały zgłoszone pod nazwiskiem autora,
– udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia konkursu w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalenie fotografii każdą techniką w tym do produkcji wystawy, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury oraz na przygotowanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową,
– prace powinny być przesłane na adres e-mail Organizatora: dkawczynski@galeria.legnica.eu do dnia 29 lutego 2024 r.,
– prace winny zawierać dane identyfikujące w nazwie pliku w następującej kolejności: nazwisko, imię, tytuł pracy, rok powstania,
– uczestnik ma możliwość dołączyć opis pracy (nieobligatoryjnie),
– każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace,
– zdjęcia w formacie JPG, powinny zostać przesłane w postaci plików cyfrowych o wielkości co najmniej 3 Mb.
3.2 Fotografia cyfrowa (grafika komputerowa) powinna nawiązywać do hasła tegorocznego 32. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej EMPATIA.
3.3 Jeśli zgłoszona do konkursu praca została nagrodzona lub wyróżniona w innych konkursach, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Organizatora.
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 4.1 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej: galeria.legnica.eu.

 

4. OCENA PRAC
4.1 Kwalifikacji prac do wystawy dokona komisja konkursowa wyłoniona z zespołu Galerii Sztuki oraz ew. zewnętrznych członków komisji.
4.2 Komisja dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność, wartość artystyczną, kreatywność, nawiązanie do tematu oraz poziom techniczny wykonania nadesłanych prac.
4.3 Komisja zdecyduje o podziale nagród.
4.4 Werdykt Komisji jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu.
4.5 Lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora: galeria.legnica.eu do dnia 25 marca 2024 r.
4.6 Finaliści zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez Organizatora mailowo.
4.7 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.

 

5. NAGRODY
5.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
– I miejsce: 1500 zł
– II miejsce: 1000 zł
– III miejsce: 500 zł
5.2 Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas wernisażu wystawy.
5.3 Prace zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu zaprezentowane zostaną na pokonkursowej wystawie, która odbędzie się w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2024 w terminie od 06.04. do 30.06.2024 r. w Legnicy.
5.4 Prace zakwalifikowane do udziału w finale Konkursu będą prezentowane, także w Internecie oraz mediach społecznościowych w celu promocji wystawy pokonkursowej 32. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej EMPATIA oraz Legnickiego Festiwalu SREBRO.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: galeria.legnica.eu.
6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
6.3 Nadesłanie na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonywania obowiązków związanych z Konkursem.
6.4 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty e-mail Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki w Legnicy, z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica, e-mail:  galeria@galeria.legnica.eu. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu, których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizator www.galeria.legnica.eu oraz w jego mediach społecznościowych związanych z Legnickim Festiwalem SREBRO i Galerią Sztuki w Legnicy, umieszczenie na wystawie przy pracy/-ach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu.
  3. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.