Legnicki Festiwal SREBRO 2018

 

Legnicki Festiwal SREBRO 2018

 

Kulminacja Festiwalu

 

Kulminacja 39. edycji Legnickiego Festiwalu SREBRO już za nami. 18 i 19 maja odbyły się wernisaże wszystkich 25 wystaw zorganizowanych w ramach tegorocznego Festiwalu oraz rozmaite wydarzenia towarzyszące jak intronizacja Złotego Palucha – patrona Festiwalu, koncert czy seminarium popularno-naukowe. Kolejny raz Legnica przez dwa dni była prawdziwą mekką artystów-złotników oraz znawców i miłośników biżuterii z całego kraju i wielu zakątków świata. Pogoda oraz twórcy i fani biżuterii i samego Festiwalu nie zawiedli i śmiało można powiedzieć, iż od Dworca Kolejowego po Akademię Rycerską Legnica faktycznie oddychała SREBREM. Ogłoszenie zwycięzców oraz rozdanie nagród w 27. MKSZ Iluzja tradycyjnie miało miejsce w Holu Starego Ratusza. Rezultaty Konkursu na plakat były znane już wcześniej, jako że zwycięski plakat tradycyjnie promuje Konkurs Sztuki Złotniczej. W tym roku autorem zwycięskiego plakatu jest Michał Gierałtowski. W konkursie fotograficznym I Nagrodę zdobyła Monika Kozłowska, II – Bogusz Jan Szulc, III – Rafał Donica. Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Flis, Elwira Kruszelnicka, Małgorzata Madej, Katarzyna Tsynkel . 

Międzynarodowe jury 27. Konkursu Sztuki Złotniczej przyznało zaś następujące nagrody: 

I Nagroda (Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) –  Kyung Jin Kim (Korea Południowa);

II Nagroda (Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego) – Akiko Kurihara (Japonia / Włochy);

III Nagroda (Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy) – Sanghee Park (Korea Południowa);

IV Nagroda (Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy) – Marion Delarue (Francja);

Nagroda Specjalna (Srebrna ostroga) – Mari Syren (Finlandia).

Oprócz powyższych nagród pozostających w kompetencji jury, następujący artyści zostali laureatami nagród i wyróżnień przyznawanych przez instytucje i organizacje kultury i sztuki:

Satoshi Nakamura (Japonia) – Nagroda Targów Inhorgenta Munich;

Eszter Sara Kocksor (Węgry) – Nagroda firmy Polska Biżuteria;

Akiko Kurihara (Japonia / Włochy) – Nagroda Joachima Sokólskiego ufundowana przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej;

Georg W. Dobler (Niemcy) i Timothy Information Limited (Wielka Brytania)– Wyróżnienia Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy;

Silvia Walz (Hiszpania / Niemcy) – Wyróżnienie Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych;

Felicity Peters (Australia) – Wyróżnienie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników.

Ponadto Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski został podwójnie uhonorowany. Otrzymał statuetkę od Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych za organizację i finansowe wspieranie Legnickiego Festiwalu SREBRO oraz Złoty Ring od Galerii Sztuki w Legnicy za wieloletnie i niezawodne wspieranie LFS, solidarność i zaufanie wobec dyrekcji i zespołu Galerii oraz wiarę w jakość artystyczną projektów Galerii.

Uroczystości kulminacyjne już za nami, ale 25 wystaw legnickiego SREBRA można oglądać jeszcze do 10 czerwca. Wszystkich, których te wydarzenia ominęły zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na naszej stronie oraz oczywiście do osobistego odwiedzenia srebrnych wystaw. 

 

Fotorelacja z wernisażu 27. MKSZ ILUZJA

 

Fotorelacja z Legnickiego Festiwalu SREBRO 2018

 

Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy Legnickiego Festiwalu SREBRO oraz jego oficjalną kulminację połączoną z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród w 27. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej ILUZJA, która odbędzie się w dniach 18 – 19 maja 2018 r.

Zaproszenie wraz ze szczegółowym programem do pobrania tutaj.

 

The Gallery of Art in Legnica is pleased to invite you to all the events of Legnica Jewellery Festival SILVER and its official culmination combined with the announcement of results and awards in the 27th Legnica International Jewellery Competition ILLUSION. The culmination takes place on 18th – 19th of May.

Program of the culmination – download here.

 

—–

 

W dniach 11 – 12 kwietnia 2018 r. odbyły się obrady jury 27. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej ILUZA. Na konkurs nadesłano 395 prac 195 artystów z 34 krajów.

Jury obradowało w składzie: David Bielander (Szwajcaria/Niemcy), Norman Cherry (Wielka Brytania), Sławomir Fijałkowski (Polska), Sara Gackowska (Polska), Nanna Melland (Norwegia).

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

w 27. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej ILUZJA 

 

Laurent Brune – Francja / France

Sungho Cho – Korea Południowa / South Korea

“TRYB” Anna i Witold Chudzik – Polska / Poland

Marion Delarue – Francja / France

Georg W. Dobler – Niemcy / Germany

Dagmar Christina Gerke – Niemcy / Germany

Mieczysław Gryza – Polska / Poland

Maja Houtman – Holandia / The Netherlands

Tzu Chun Hung – Tajwan / Taiwan

Margit Jäschke – Niemcy / Germany

Minna Karhu – Finlandia / Finland

Cathleen Kämpfe – Niemcy / Germany

Shin-Lyoung Kim – Korea Południowa / South Korea

Eszter Sára Kocsor – Węgry / Hungary

Jil Koehn – Niemcy / Germany

Akiko Kurihara – Japonia/Włochy / Japan/Italy

Kim Kyung Jin – Korea Południowa / South Korea

Young Im Lee – Korea Południowa / South Korea

Jongseok Lim – Korea Południowa / South Korea

Magdalena Maślerz – Polska / Poland

Dot Melanin – Izrael / Israel

Satoshi Nakamura – Japonia / Japan

Thanh-Truc Nguyen – Niemcy / Germany

Michalina Owczarek – Polska / Poland

Sanghee Park – Korea Południowa / South Korea

Sham Patwardhan-Joshi – Niemcy / Germany

Felicity Peters – Australia / Australia

Mária Roskó – Węgry / Hungary

Marta Rudnicka – Polska / Poland

Agnieszka Sendecka – Polska / Poland

Gisbert Stach – Niemcy / Germany

Christoph Straube – Niemcy / Germany

Céline Sylvestre – Francja / France

Mari Syren – Finlandia / Finland

Timothy Information Limited – Wielka Brytania / Great Britain

Silke Trekel – Niemcy / Germany

Martin Verner – Czechy / Czech Republic

Silvia Walz – Niemcy/Hiszpania / Germany/Spain

Fang-Jin Yeh – Tajwan / Taiwan

 

    ⃝                 ⃝                  ⃝ 

 

Galeria Sztuki w Legnicy

the Gallery of Art in Legnica

zaprasza do wzięcia udziału w

invites to take part in

27. MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE 

SZTUKI ZŁOTNICZEJ

ILUZJA

the 27th INTERNATIONAL

JEWELLERY COMPETITION

ILLUSION

 

Termin nadsyłania prac upływa 3 kwietnia 2018 r.

Deadline for submitting works is April 3rd 2018.

 

ILUZJA

Nie jest pewne, co było pierwsze: człowiek czy iluzja? Można wyobrazić sobie życie bez człowieka, ale czy bez iluzji?  Być może nie byłoby nas, gdyby nie iluzja, ostatecznie jednak, żyjemy z nią w nierozerwalnym splocie jak jing i jang.

Nie sposób obejść się bez niej w codziennej rzeczywistości. Jest powszechnie stosowana i wykorzystywana w przeróżnych celach. Najczęściej jako środek, instrument, metoda, by zaskoczyć, zmanipulować, omamić, oszukać, a w końcu osiągnąć zamierzony efekt, konkretny cel. Niekoniecznie moralnie naganny.

 Iluzję można definiować na różne sposoby, lokalizować w różnych porządkach, od fizykalnego i estetycznego po psychospołeczny i polityczny. Chociaż pozornie wywodzi się z neutralnego świata optyki, to w istocie zdaje się być owym ulotnym i ambiwalentnym filtrem, soczewką, witrażem pomiędzy sacrum i profanum, nieuświadamianą przyczyną naszych triumfów i klęsk, źródłem piękna i koszmaru, przyjemności i bólu, prawdy i fałszu, miłości i samotności. Słowem – lekiem na całe zło, lecz często ze skutkami ubocznymi.

 Iluzja to paradoks, w którym zjawisko ze swej natury złudne, fałszywe i fikcyjne służy opisywaniu rzeczywistości realnej, uznawanej za jedyną prawdziwą. A przecież już sama możliwość iluzji, stanowi zaproszenie do negacji rzeczywistości, do skorzystania z rzeczywistości alternatywnej. Iluzja stanowi zatem potwierdzenie, jak jesteśmy dwoiści i niejednoznaczni. I że – być może – nie da się zdefiniować człowieka bez pojęcia iluzji, złudnej wyobraźni, przekroczenia rzeczywistości.

 Iluzja, substytut spełnionych marzeń, ale zarazem duch sprawczy wszystkiego. Chociaż zwodzi, sprowadza na manowce, to potrafi być też twórcza i kreatywna, bo złudzenia inspirują i inicjują działania, zmuszają do konkretnych czynów. Iluzja to rodzaj atrakcyjnej, często ryzykownej gry i zabawy z innymi lub samym sobą. Rodzaj wyzwania, poszukiwania, zaprzeczenia, prowokacji i niezgody na znaną rzeczywistość. Ale też lekarstwa i ucieczki od niej, żeby z innej perspektywy lepiej zrozumieć świat, „uleczyć duszę” lub tylko zaspokoić zapotrzebowanie na adrenalinę. Zdaje się być wszystkim, chociaż nie jest (?) Bogiem. Z tej nieokiełznanej potrzeby iluzji powstała sztuka, także biżuteria… Bo iluzja to blask, magia, olśnienie, fantazja, to emocje, pamięć i niewyczerpalne źródło opowieści, więc dlaczego nie mielibyśmy jej ulec i tym razem.

Monika Szpatowicz

ILLUSION

It is not certain which was first: a man or an illusion? One can imagine life without a man, but is life without illusions still conceivable? Perhaps we would not exist if it was not for an illusion but ultimately, we live with it in an inseparable tangle like jing and yang.
It is impossible to do without it in everyday reality. It is widely used for various purposes. Most often as a means, an instrument, a method to surprise, manipulate, deceive, cheat, and finally achieve the intended effect, a specific goal. Not necessarily a morally reprehensible one.
Illusion can be defined in various ways, located in different orders, from physical and aesthetic to psychosocial and political. Although it apparently originates from the neutral world of optics, in fact it seems to be that fleeting and ambivalent filter, lens, stained glass between the sacred and the profane, the unconscious cause of our triumphs and disasters, the source of beauty and nightmare, pleasure and pain, truth and falsehood, love and solitude. In a word – a remedy for all evil, but often with side effects.
Illusion is a paradox in which a phenomenon – illusory, false and fictitious by its very nature – serves to describe actual reality, considered to be the only true one. And yet the very possibility of illusion is an incentive to negate reality, to make use of an alternative reality. Thus illusion is a confirmation of how dual and ambiguous we are. And that – perhaps – it is impossible to define a man without the concept of illusion, an illusory imagination or a transgression of reality.
Illusion, a substitute for fulfilled dreams, but also a causative spirit for everything. Although it deceives and misleads, it can also be creative and constructive because illusions inspire and initiate actions, they are the driving force behind our deeds. Illusion is a kind of attractive, often risky game to play with others or oneself. A kind of challenge, search, denial, provocation and rejection of the known reality. But also a medicine and an escape from it in order to perceive the world from a different perspective, to “heal the soul” or just satisfy one’s need for adrenaline. It seems to be everything, although it is not (?) God. It was out of this unbridled want for illusion that art was created, including jewellery … Because illusion is a glow, magic, dazzle, fantasy, it is emotion, memory and an inexhaustible source of stories, so why should we not succumb to it one more time.

Monika Szpatowicz

 

 

Regulamin konkursu / Terms & Conditions

Karta zgłoszeniowa / Entry Form

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
Skip to content