Wytyczne sanitarne obowiązujące w Galerii Sztuki w stanie epidemii

 

Cel wdrażania wytycznych sanitarnych/procedur:

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz osób zwiedzających, a także ograniczenie liczby kontaktów obu grup na terenie Galerii w danym przedziale czasowym w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
2. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne obejmują procedury zapobiegawcze:

1. Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zwiedzającym.
2. Zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, jak i we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami i osobami z zewnątrz.
3. W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/pracowników, a także procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby zwiedzającej/osób zwiedzających.

1. W Galerii w celu realizacji podstawowego obowiązku ochrony pracowników zapewnia się/zaleca się:

a) organizację pracy z możliwością korzystania z pracy zdalnej;
b) prowadzenie form działalności Galerii niewymagających bezpośrednich kontaktów;
c) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5m;
d) środki do dezynfekcji rąk w punktach higienizacji, usytuowanych w poszczególnych galeriach w pobliżach wejść na sale wystawiennicze i do biur;
e) rękawiczki jednorazowe;
f) dezynfekcję powierzchni realizowaną przez pracowników działu administracyjno-technicznego, w tym częstą dezynfekcję powierzchni dotykowych takich jak: klamki, włączniki światła, poręcze;
g) maseczki bądź przyłbice plastikowe dla pracowników związanych z bezpośrednią obsługą wystaw i zwiedzających;
h) zmianę (skrócenie) czasu udostępniania sal ekspozycyjnych. Nowe dni i godziny udostępniania wystaw dla zwiedzających: czwartek-sobota w godz. 14.00-18.00, niedziela w godz.12.00-18.00.
i) zawieszenie do odwołania organizacji wydarzeń i grupowych spotkań oraz zgromadzeń powyżej 6 osób w salach ekspozycyjnych;
j) zawieszenie do odwołania możliwości uruchamiania klimatyzacji w biurze i na salach ekspozycyjnych;
k) ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy;
l) dostęp do potrzebnych numerów telefonów do PSSE w Legnicy, służb medycznych.

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Galerii do:

a) mycia lub dezynfekcji dłoni bezzwłocznie po wejściu do obu galerii, zgodnie z wytycznymi MZ, GIS;
b) zasłaniania ust i nosa za wyjątkiem pomieszczeń służbowych, w których zapewniona jest odległość min. 1,5 metra między stanowiskami pracy;
c) noszenia przyłbic przez opiekunów ekspozycji w kontakcie ze zwiedzającymi;
d) organizowania niezbędnych spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych dla powyżej 4 osób stosując technologię wideokonferencji, a gdy to jest niemożliwe z zachowaniem co najmniej 2m odległości pomiędzy uczestnikami spotkania, zebrania oraz ograniczenia czasu ich trwania;
e) higieny kaszlu i kichania tj. zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, ani nieobawiania się zwracania uwagi współpracownikowi i zwiedzającym, aby nie kasłali i nie kichali w ich kierunku,
f) w miarę możliwości niedotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;
g) zachowania tzw. dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 m;
h) częstego wietrzenia pomieszczeń pracy;
i) dokładania wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, klamki czy biurka;
j) bezzwłocznego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu:
 podejrzeń i/lub kontaktów z osobą chorą na COVID-19;
 wystąpienia objawów zachorowania na COVID-19 tj. wysoka gorączka, kaszel, duszności;
 informacji o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych, starszego specjalistę ds. merytorycznych do:

a) kierowania podległych pracowników do pracy zdalnej – w dziale administracyjnym, merytorycznym i księgowości;
b) jeżeli to możliwe do podziału zespołu pracowników na mniejsze grupy;
c) ograniczania czasu przebywania podległych pracowników na terenie galerii;
d) ograniczenia do absolutnego minimum przebywania pracowników w pomieszczeniach wspólnych;
e) bezzwłocznego informowania Dyrektora o zgłoszonych przez podległy personel przypadkach:
 podejrzeń i/lub kontaktów z osobą chorą na COVID-19;
 wystąpienia objawów zachorowania na COVID-19;
 informacji o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny;
f) promowania w miarę możliwości kontaktu pomiędzy pracownikami oraz z partnerami i interesantami za pomocą urządzeń teleinformatycznych,
g) zachęcania do korzystania z dostępnych zasobów on-line Galerii Sztuki przez osoby zainteresowane działalnością Galerii (dostępne w mediach społecznościowych, na stronie Galerii),
h) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa;
i) Pracownicy Galerii powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
j) Zaleca się pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
k) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie zwiedzających, powiadomić PSSE w Legnicy i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, a szczególnie ustalić czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Kierownik Działu Administracyjnego jest zobowiązany do:

a) zapewnienia sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych. Dotyczy to także regularnego (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł;
b) ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/zwiedzający/interesant podejrzany o zachorowanie, a po konsultacji, stosowanie się do zaleceń PSSE w Legnicy przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;c) ustalenia listy pracowników oraz zwiedzających/interesantów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zachorowanie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5. Zwiedzającym wystawy czasowe organizowane w galeriach zapewnia się:

a) środki do dezynfekcji rąk w punktach higienizacji usytuowanych w pobliżu wejść.
b) przy ekspozycjach zawierających prace o charakterze interaktywnym, uruchamianych za pomocą dotyku zapewnione zostaną rękawiczki jednorazowego użytku oraz kosz do ich wyrzucania. Zużyte rękawiczki traktowane są jako materiał potencjalnie zakażony i niebezpieczny.
c) toalety dla zwiedzających zostają czasowo wyłączone z użytkowania, a w przypadku koniecznego, pilnego z nich skorzystania każdorazowo będą dezynfekowane (armatura sanitarna, powierzchnie płaskie). Na czas dezynfekcji pracownik obsługi wystaw może zamknąć wystawę dla zwiedzających.

6. Maksymalna liczba jednocześnie zwiedzających wynosi po 4 osób w obu galeriach, a maksymalna liczba osób na dzień – po 12 osób. Za przestrzeganie ww. limitów odpowiedzialni są pracownicy obsługi wystaw.

7. W trosce o umożliwienie oraz komfort zwiedzania osób z grupy wysokiego ryzyka, umożliwia się zwiedzanie indywidualne (do 30 min.) w wyznaczonym przez organizatora terminie, które można umówić drogą telefoniczną pod n-rem 76 862 09 10. Ustanawia się limit zwiedzań indywidualnych – 2 dziennie dla każdej z galerii.

8. W widocznym miejscu przy wejściu do galerii umieszcza się najważniejsze zalecenia Regulaminu zwiedzania wystaw w Galerii sztuki w stanie epidemii oraz „Wytyczne sanitarne obowiązujące w Galerii Sztuki w stanie epidemii”. Natomiast w pełnym brzmieniu są one dostępne do wglądu na miejscu (u opiekunów ekspozycji) oraz w sekretariacie.

9. Wszystkie sale ekspozycyjne obu galerii, a także obszary i pomieszczenia często używane, pomieszczenia wspólne, toalety są starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem przez pracowników sprzątających co najmniej trzy razy w tygodniu.
10. Nakazuje się szczególną ostrożność przy dezynfekowaniu przestrzeni i powierzchni w pobliżu dzieł sztuki i całkowity zakaz używania preparatów rozpylających.
11. Nakazuje się dezynfekowanie klamek drzwi wejściowych po wyjściu każdego zwiedzającego.

12. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zwiedzający nie powinien zostać wpuszczony do sal wystawienniczych. Osoba ww. powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod nr 999 albo 112.

 

Regulamin do pobrania tutaj.