Regulamin zwiedzania wystaw w Galerii Sztuki w stanie epidemii

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Galerii sztuki, Galerii, Galerii Ring, to należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury Galerię Sztuki i jej oddziały: główny (pl. Katedralny 1) oraz Galerię Ring (Rynek 12).
2. Niniejszy Regulamin określa tymczasowe warunki zwiedzania wystaw w Galerii sztuki w stanie epidemii COVID-19.
3. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Galerii są dostępne w obu galeriach oraz na stronie galeria.legnica.eu.

§ 2. Wstęp do Galerii

1. Wystawy w galerii można zwiedzać indywidualnie lub w grupach do 4 osób.
2. W galerii (miejscu ekspozycji wystawy) mogą przebywać w tym samym czasie maksymalnie 4 osoby. Maksymalna dzienna liczba zwiedzających to 12 osób w każdej galerii.
Pracownik Galerii informuje zwiedzających o ilości osób i możliwości obejrzenia wystawy. Należy zachować odstęp czasowy pomiędzy grupami.
3. Galeria nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu na wystawy. Zwiedzanie wystaw jest nieodpłatne.
4. Galeria nie prowadzi rezerwacji terminów zwiedzania wystaw, poza przypadkami wyjątkowymi określonymi w pkt. 8 Wytycznych sanitarnych obowiązujących w Galerii sztuki w stanie epidemii (Zał. nr 1), tj.: W trosce o umożliwienie oraz komfort zwiedzania osób z grupy wysokiego ryzyka, umożliwia się zwiedzanie indywidualne (do 30 min.) w wyznaczonym przez organizatora terminie, które można umówić drogą telefoniczną pod n-rem 76 862 09 10. Ustanawia się limit zwiedzań indywidualnych – 2 dziennie dla każdej z galerii.
5. Ze względu na powierzchnię, w każdej galerii pracuje jeden pracownik obsługi wystaw będący również sprzedawcą katalogów i gadżetów reklamowych (wyłącznie w siedzibie głównej).

§ 3. Zasady bezpieczeństwa

1. Pracownik Galerii jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób zwiedzających. W szczególności do obowiązków pracownika należy: przed wejściem na wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Galerii, interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich wytycznych epidemicznych.
2. Zwiedzający jest zobowiązany do zachowania spokoju w czasie zwiedzania i podporządkowania się zaleceniom pracowników Galerii.
3. Dzieci do lat 13 zwiedzają wystawę pod opieką dorosłych opiekunów.
4. Zabronione jest wnoszenie do Galerii: dużego bagażu, dużych: walizek, plecaków oraz toreb lub innych nieokreślonych paczek.
5. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających wystawy Galeria może tymczasowo wstrzymać zwiedzanie i ruch w salach wystawowych.
6. Sale wystawowe zostaną udostępnione zwiedzającym z wyłączeniem przestrzeni biurowych pracowników Galerii oprócz pracowników obsługi wystaw.
7. W salach wystawienniczych głównej siedziby (pl. Katedralny 1) funkcjonuje monitoring rejestrujący i archiwizujący obraz w celu bezpieczeństwa w salach ekspozycyjnych. Nagrania są przechowywane przez 14 dni w celu ewentualnej weryfikacji ilości osób oraz zachowywania dystansu, a także bezpieczeństwa eksponatów (dzieł sztuki).
8. Na terenie Galerii zakazane jest: wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, palenie papierosów i stosowanie innych wyrobów tytoniowych, wnoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów przez zwiedzających jest zakazane, obowiązuje także zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych.
9. Pracownik ma prawo odmówienia wstępu osobie, co do której istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że nie spełnia wymogów powyższego pkt (8), albo której zachowanie stanowi zagrożenie dla wystawy i osób przebywających na terenie Galerii lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych w okresie epidemii ustalonych przez Generalnego Inspektora Sanitarnego.
10. W przypadku nieprzestrzegania przez zwiedzającego wystawę niniejszego Regulaminu, ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Galeria zastrzega sobie prawo do:
a) natychmiastowego zamknięcia wystawy,
b) wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w Galerii,
c) poproszenia/nakazu opuszczenia Galerii.
11. Osoby, które odwiedzają Galerię w sprawach administracyjno-biurowych są zobowiązane do przestrzegania regulaminu zwiedzania Galerii i zasad zachowania się w okresie epidemii.

 

§ 4. Zasady sanitarne

1. Na terenie sal wystawienniczych Galerii obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust zgodnie z odrębnymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.
2. Zwiedzających wystawy zobowiązuje się do dezynfekcji dłoni w punktach higienizacji, usytuowanych w okolicach wejść do galerii.
3. Podczas przemieszczania się należy zachować bezpieczną tj.: co najmniej 2-metrową odległość pomiędzy osobami zwiedzającymi wystawę.
4. W Galerii nie funkcjonują szatnie oraz nie ma możliwości pozostawienia bagażu lub innych rzeczy do przechowania na czas zwiedzania wystawy.
5. Czasowo wyłączone są toalety dla zwiedzających.
6. Pracownicy Galerii są zobowiązani informować wszystkich zwiedzających wystawy o obowiązujących nakazach, zakazach oraz zasadach, a w sytuacjach szczególnych zwracać uwagę i żądać natychmiastowego ich zastosowania.
7. Osoby które nie dostosują się do ww. poleceń i zasad będą proszone o opuszczenie terenu Galerii.

 

§ 5. Pozostałe zasady obowiązujące zwiedzających w Galerii Sztuki

1. Wykonywanie profesjonalnych lub komercyjnych sesji zdjęciowych wymaga uzyskania zezwolenia od Galerii.
2. Zwiedzający wystawę wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych w mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
3. W trosce o komfort zwiedzania wystaw należy wyciszyć lub wyłączyć wszystkie urządzenia zakłócające ciszę.
4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych leży w gestii pracownika Galerii obsługującego daną wystawę.
5. W trakcie zakupów katalogów i gadżetów promocyjnych wystawionych do sprzedaży w siedzibie głównej kupujący zobowiązany jest używać jednorazowych rękawiczek w momencie dokonywania transakcji. Preferowane są zakupy w/w produktów drogą internetową (na stronie galeria.legnica.eu). Miejsce sprzedaży jest wyposażone w przesłonę z pleksi ograniczającą kontakt z pracownikiem obsługi wystawy/sprzedawcą.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki z siedzibą w Legnicy, przy pl. Katedralnym 1/1.
2. Kontakt z pracownikiem Galerii odpowiedzialnym za ochronę danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres galeria@galeria.legnica.eu.
3. Dane osobowe w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych mogą być publikowane na stronie Galerii oraz w innych mediach i mediach społecznościowych prowadzonych przez Galerię.
4. Zwiedzający wystawy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: galeria.legnica.eu i przy stanowiskach obsługi wystaw w poszczególnych galeriach.
2. Galeria zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z natychmiastowym terminem wykonalności.
3. Wejście na teren Galerii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zwiedzający wystawę zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Uwagi i sugestie dotyczące jakości obsługi Galerii można zgłaszać na adres galeria@galeria.legnica.eu.

 

Regulamin do pobrania tutaj.