Bezpieczne funkcjonowanie Galerii w czasie pandemii

O zasadach bezpiecznego zwiedzania w czasie pandemii przeczytacie tutaj.

 

Bezpieczne funkcjonowanie Galerii w czasie pandemii

W trosce o Wasze zdrowie wprowadziliśmy zasady bezpiecznego zwiedzania w czasie pandemii.

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi:

 1. w Galerii Sztuki – pl. Katedralny 1, w miejscu ekspozycji może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 14 osób.
 2. w Galerii Ring – Rynek 12, w miejscu ekspozycji może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 8 osób.

Przy wejściu na wystawę czekają na Was jednorazowe maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji, a także piktograficzne instrukcje, ilustrujące zasady wizyty w Galerii.  

Przed wizytą prosimy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi i regulaminem.

Dokładamy wszelkich starań, aby kontakt ze sztuką był komfortowy i bezpieczny!

Regulamin zwiedzania wystaw w Galerii Sztuki w stanie epidemii

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Galerii sztuki, Galerii, Galerii Ring, to należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury Galerię Sztuki i jej oddziały: główny (pl. Katedralny 1) oraz Galerię Ring (Rynek 12).
  2. Niniejszy Regulamin określa tymczasowe warunki zwiedzania wystaw w Galerii sztuki w stanie epidemii COVID-19.
  3. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Galerii są dostępne w obu galeriach oraz na stronie galeria.legnica.eu.
 • 2. Wstęp do Galerii

    1. Wystawy w galerii można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. W Galerii Sztuki – pl. Katedralny 1, w miejscu ekspozycji może przebywać w tym samym czasie maksymalnie: 14 osób. W Galerii Ring – Rynek 12, w miejscu ekspozycji może przebywać w tym samym czasie maksymalnie: 8 osób.


 1. Pracownik Galerii informuje zwiedzających o ilości osób i możliwości obejrzenia wystawy. Należy zachować odstęp czasowy pomiędzy grupami.
  3. Galeria nie prowadzi sprzedaży biletów wstępu na wystawy. Zwiedzanie wystaw jest nieodpłatne.
  4. Galeria nie prowadzi rezerwacji terminów zwiedzania wystaw, poza przypadkami wyjątkowymi określonymi w pkt. 8 Wytycznych sanitarnych obowiązujących w Galerii sztuki w stanie epidemii (Zał. nr 1), tj.: W trosce o umożliwienie oraz komfort zwiedzania osób z grupy wysokiego ryzyka, umożliwia się zwiedzanie indywidualne (do 30 min.) w wyznaczonym przez organizatora terminie, które można umówić drogą telefoniczną pod n-rem 76 862 09 10. Ustanawia się limit zwiedzań indywidualnych – 2 dziennie dla każdej z galerii.
  5. Ze względu na powierzchnię, w każdej galerii pracuje jeden pracownik obsługi wystaw będący również sprzedawcą katalogów i gadżetów reklamowych (wyłącznie w siedzibie głównej).
 • 3. Zasady bezpieczeństwa
 1. Pracownik Galerii jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób zwiedzających. W szczególności do obowiązków pracownika należy: przed wejściem na wystawę czasową przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Galerii, interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich wytycznych epidemicznych.
  2. Zwiedzający jest zobowiązany do zachowania spokoju w czasie zwiedzania i podporządkowania się zaleceniom pracowników Galerii.
  3. Dzieci do lat 13 zwiedzają wystawę pod opieką dorosłych opiekunów.
  4. Zabronione jest wnoszenie do Galerii: dużego bagażu, dużych: walizek, plecaków oraz toreb lub innych nieokreślonych paczek.
  5. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających wystawy Galeria może tymczasowo wstrzymać zwiedzanie i ruch w salach wystawowych.
  6. Sale wystawowe zostaną udostępnione zwiedzającym z wyłączeniem przestrzeni biurowych pracowników Galerii oprócz pracowników obsługi wystaw.
  7. W salach wystawienniczych głównej siedziby (pl. Katedralny 1) funkcjonuje monitoring rejestrujący i archiwizujący obraz w celu bezpieczeństwa w salach ekspozycyjnych. Nagrania są przechowywane przez 14 dni w celu ewentualnej weryfikacji ilości osób oraz zachowywania dystansu, a także bezpieczeństwa eksponatów (dzieł sztuki).
  8. Na terenie Galerii zakazane jest: wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, palenie papierosów i stosowanie innych wyrobów tytoniowych, wnoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów przez zwiedzających jest zakazane, obowiązuje także zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych.
  9. Pracownik ma prawo odmówienia wstępu osobie, co do której istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że nie spełnia wymogów powyższego pkt (8), albo której zachowanie stanowi zagrożenie dla wystawy i osób przebywających na terenie Galerii lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych w okresie epidemii ustalonych przez Generalnego Inspektora Sanitarnego.
  10. W przypadku nieprzestrzegania przez zwiedzającego wystawę niniejszego Regulaminu, ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Galeria zastrzega sobie prawo do:
  a) natychmiastowego zamknięcia wystawy,
  b) wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w Galerii,
  c) poproszenia/nakazu opuszczenia Galerii.
  11. Osoby, które odwiedzają Galerię w sprawach administracyjno-biurowych są zobowiązane do przestrzegania regulaminu zwiedzania Galerii i zasad zachowania się w okresie epidemii.
 • 4. Zasady sanitarne
 1. Na terenie sal wystawienniczych Galerii obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust zgodnie z odrębnymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.
  2. Zwiedzających wystawy zobowiązuje się do dezynfekcji dłoni w punktach higienizacji, usytuowanych w okolicach wejść do galerii.
  3. Podczas przemieszczania się należy zachować bezpieczną tj.: co najmniej 2-metrową odległość pomiędzy osobami zwiedzającymi wystawę.
  4. W Galerii nie funkcjonują szatnie oraz nie ma możliwości pozostawienia bagażu lub innych rzeczy do przechowania na czas zwiedzania wystawy.
  5. Czasowo wyłączone są toalety dla zwiedzających.
  6. Pracownicy Galerii są zobowiązani informować wszystkich zwiedzających wystawy o obowiązujących nakazach, zakazach oraz zasadach, a w sytuacjach szczególnych zwracać uwagę i żądać natychmiastowego ich zastosowania.
  7. Osoby które nie dostosują się do ww. poleceń i zasad będą proszone o opuszczenie terenu Galerii.
 • 5. Pozostałe zasady obowiązujące zwiedzających w Galerii Sztuki
 1. Wykonywanie profesjonalnych lub komercyjnych sesji zdjęciowych wymaga uzyskania zezwolenia od Galerii.
  2. Zwiedzający wystawę wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych i reklamowych w mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
  3. W trosce o komfort zwiedzania wystaw należy wyciszyć lub wyłączyć wszystkie urządzenia zakłócające ciszę.
  4. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych leży w gestii pracownika Galerii obsługującego daną wystawę.
  5. W trakcie zakupów katalogów i gadżetów promocyjnych wystawionych do sprzedaży w siedzibie głównej kupujący zobowiązany jest używać jednorazowych rękawiczek w momencie dokonywania transakcji. Preferowane są zakupy w/w produktów drogą internetową (na stronie galeria.legnica.eu). Miejsce sprzedaży jest wyposażone w przesłonę z pleksi ograniczającą kontakt z pracownikiem obsługi wystawy/sprzedawcą.
 • 6. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki z siedzibą w Legnicy, przy pl. Katedralnym 1/1.
  2. Kontakt z pracownikiem Galerii odpowiedzialnym za ochronę danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres galeria@galeria.legnica.eu.
  3. Dane osobowe w postaci materiałów fotograficznych i audiowizualnych mogą być publikowane na stronie Galerii oraz w innych mediach i mediach społecznościowych prowadzonych przez Galerię.
  4. Zwiedzający wystawy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: galeria.legnica.eu i przy stanowiskach obsługi wystaw w poszczególnych galeriach.
  2. Galeria zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z natychmiastowym terminem wykonalności.
  3. Wejście na teren Galerii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zwiedzający wystawę zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  4. Uwagi i sugestie dotyczące jakości obsługi Galerii można zgłaszać na adres galeria@galeria.legnica.eu.

Wytyczne sanitarne obowiązujące w Galerii Sztuki w stanie epidemii

Cel wdrażania wytycznych sanitarnych/procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz osób zwiedzających, a także ograniczenie liczby kontaktów obu grup na terenie Galerii w danym przedziale czasowym w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  2. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 2.  

Wytyczne obejmują procedury zapobiegawcze:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz zwiedzającym.
  2. Zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, jak i we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami i osobami z zewnątrz.
  3. W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/pracowników, a także procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby zwiedzającej/osób zwiedzających.
 2. W Galerii w celu realizacji podstawowego obowiązku ochrony pracowników zapewnia się/zaleca się:
 3. a) organizację pracy z możliwością korzystania z pracy zdalnej;
  b) prowadzenie form działalności Galerii niewymagających bezpośrednich kontaktów;
  c) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5m;
  d) środki do dezynfekcji rąk w punktach higienizacji, usytuowanych w poszczególnych galeriach w pobliżach wejść na sale wystawiennicze i do biur;
  e) rękawiczki jednorazowe;
  f) dezynfekcję powierzchni realizowaną przez pracowników działu administracyjno-technicznego, w tym częstą dezynfekcję powierzchni dotykowych takich jak: klamki, włączniki światła, poręcze;
  g) maseczki dla pracowników związanych z bezpośrednią obsługą wystaw i zwiedzających;
  h) zawieszenie do odwołania możliwości uruchamiania klimatyzacji w biurze i na salach ekspozycyjnych;
  i) ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy;
  j) dostęp do potrzebnych numerów telefonów do PSSE w Legnicy, służb medycznych.
 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Galerii do:
 5. a) mycia lub dezynfekcji dłoni bezzwłocznie po wejściu do obu galerii, zgodnie z wytycznymi MZ, GIS;
  b) zasłaniania ust i nosa za wyjątkiem pomieszczeń służbowych, w których zapewniona jest odległość min. 1,5 metra między stanowiskami pracy;
  c) noszenia maseczek przez opiekunów ekspozycji w kontakcie ze zwiedzającymi;
  d) organizowania niezbędnych spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych dla powyżej 4 osób stosując technologię wideokonferencji, a gdy to jest niemożliwe z zachowaniem co najmniej 2m odległości pomiędzy uczestnikami spotkania, zebrania oraz ograniczenia czasu ich trwania;
  e) higieny kaszlu i kichania tj. zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, ani nieobawiania się zwracania uwagi współpracownikowi i zwiedzającym, aby nie kasłali i nie kichali w ich kierunku,
  f) w miarę możliwości niedotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;
  g) zachowania tzw. dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 2 m;
  h) częstego wietrzenia pomieszczeń pracy;
  i) dokładania wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, klamki czy biurka;
  j) bezzwłocznego zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu:
  – podejrzeń i/lub kontaktów z osobą chorą na COVID-19;
  – wystąpienia objawów zachorowania na COVID-19 tj. wysoka gorączka, kaszel, duszności;
  – informacji o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.
 6. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych, starszego specjalistę ds. merytorycznych do:
 7. a) kierowania podległych pracowników do pracy zdalnej – w dziale administracyjnym, merytorycznym i księgowości;
  b) jeżeli to możliwe do podziału zespołu pracowników na mniejsze grupy;
  c) ograniczania czasu przebywania podległych pracowników na terenie galerii;
  d) ograniczenia do absolutnego minimum przebywania pracowników w pomieszczeniach wspólnych;
  e) bezzwłocznego informowania Dyrektora o zgłoszonych przez podległy personel przypadkach:
  – podejrzeń i/lub kontaktów z osobą chorą na COVID-19;
  – wystąpienia objawów zachorowania na COVID-19;
  – informacji o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny;
  f) promowania w miarę możliwości kontaktu pomiędzy pracownikami oraz z partnerami i interesantami za pomocą urządzeń teleinformatycznych,
  g) zachęcania do korzystania z dostępnych zasobów on-line Galerii Sztuki przez osoby zainteresowane działalnością Galerii (dostępne w mediach społecznościowych, na stronie Galerii),
  h) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa;
  i) Pracownicy Galerii powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  j) Zaleca się pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
  k) W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie zwiedzających, powiadomić PSSE w Legnicy i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, a szczególnie ustalić czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Kierownik Działu Administracyjnego jest zobowiązany do:
 9. a) zapewnienia sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach socjalnych. Dotyczy to także regularnego (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł;
  b) ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/zwiedzający/interesant podejrzany o zachorowanie, a po konsultacji, stosowanie się do zaleceń PSSE w Legnicy przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek; c) ustalenia listy pracowników oraz zwiedzających/interesantów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zachorowanie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Zwiedzającym wystawy czasowe organizowane w galeriach zapewnia się:
 11. a) środki do dezynfekcji rąk w punktach higienizacji usytuowanych w pobliżu wejść.
  b) przy ekspozycjach zawierających prace o charakterze interaktywnym, uruchamianych za pomocą dotyku zapewnione zostaną rękawiczki jednorazowego użytku oraz kosz do ich wyrzucania. Zużyte rękawiczki traktowane są jako materiał potencjalnie zakażony i niebezpieczny.
  c) toalety dla zwiedzających zostają czasowo wyłączone z użytkowania, a w przypadku koniecznego, pilnego z nich skorzystania każdorazowo będą dezynfekowane (armatura sanitarna, powierzchnie płaskie). Na czas dezynfekcji pracownik obsługi wystaw może zamknąć wystawę dla zwiedzających.
 12. Maksymalna liczna osób:

W Galerii Sztuki – pl. Katedralny 1, w miejscu ekspozycji może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 14 osób.

W Galerii Ring – Rynek 12, w miejscu ekspozycji może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 8 osób.

Za przestrzeganie ww. limitów odpowiedzialni są pracownicy obsługi wystaw.

 1. W trosce o umożliwienie oraz komfort zwiedzania osób z grupy wysokiego ryzyka, umożliwia się zwiedzanie indywidualne (do 30 min.) w wyznaczonym przez organizatora terminie, które można umówić drogą telefoniczną pod n-rem 76 862 09 10. Ustanawia się limit zwiedzań indywidualnych – 2 dziennie dla każdej z galerii.
 2. W widocznym miejscu przy wejściu do galerii umieszcza się najważniejsze zalecenia Regulaminu zwiedzania wystaw w Galerii sztuki w stanie epidemii oraz „Wytyczne sanitarne obowiązujące w Galerii Sztuki w stanie epidemii”. Natomiast w pełnym brzmieniu są one dostępne do wglądu na miejscu (u opiekunów ekspozycji) oraz w sekretariacie.
 3. Wszystkie sale ekspozycyjne obu galerii, a także obszary i pomieszczenia często używane, pomieszczenia wspólne, toalety są starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem przez pracowników sprzątających co najmniej trzy razy w tygodniu.

 4. Nakazuje się szczególną ostrożność przy dezynfekowaniu przestrzeni i powierzchni w pobliżu dzieł sztuki i całkowity zakaz używania preparatów rozpylających.

 5. Nakazuje się dezynfekowanie klamek drzwi wejściowych po wyjściu każdego zwiedzającego.
 6. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zwiedzający nie powinien zostać wpuszczony do sal wystawienniczych. Osoba ww. powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod nr 999 albo 112.