Konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
Galerii Sztuki w Legnicy z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica

 

Wymagania niezbędne do przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki:

 1. udokumentowane wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie związane z działalnością podstawową galerii (w szczególności kierunki artystyczne, historia sztuki, kulturoznawstwo);
 2. udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury lub na stanowisku menadżera w firmie lub instytucji sektora kultury;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;
 5. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
 7. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Galerii Sztuki w Legnicy;
 8. wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy;
 9. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
 10. biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość jęz. angielskiego).

Wymagania pożądane:

 1. wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych kursów/szkoleń;
 2. znajomość drugiego języka obcego.

Oferty osób przystępujących  do konkursu powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy;
 2. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko;

– data i miejsce urodzenia;

– obywatelstwo;

– miejsce zamieszkania.

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 2. autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Galerii Sztuki w Legnicy na okres 4lat, uwzględniającej: możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, program edukacyjny, plan współpracy z podobnymi instytucjami w kraju i zagranicą oraz plan współpracy z innymi miejskimi instytucjami kultury;
 3. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia;
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyrażone na druku pobranym ze strony bip Urzędu Miasta Legnicy – http://um.bip.legnica.eu/uml/ochrona-danych-osobowyc/20225,Ochrona-danych-osobowych.html
 9. do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Postępowanie konkursowe:

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia a zamyka z dniem 29 grudnia 2018 roku.
 2. Konkurs zostanie ogłoszony w prasie, na stronach www instytucji kultury oraz Organizatora – Gminy Legnica.
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 16 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu).
 4. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Galerii Sztuki w Legnicy udziela zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Adam Sikorski, tel: 76 7212221, asikorski@Legnica.eu. Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Galerii Sztuki w Legnicy po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Galerii (tel. 76 8620910); galeria@galeria.legnica.pl).

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem e-mail oraz nr tel., opisanej – „KONKURS – GALERIA SZTUKI. Nie otwierać” w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy (mały budynek, I p., pok. 13) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w Urzędzie Miasta Legnicy umieszczona jest na stronie internetowej https://portal.legnica.eu. Ścieżka dostępu: dla mieszkańca – oferty pracy – oferty pracy w Urzędzie Miasta Legnicy i jednostkach podległych – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Legnicy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.