Konkurs na projekt plakatu – JAKOŚĆ

Wyniki konkursu na plakat

31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ

 

Konkurs na plakat 31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Jakość” został rozstrzygnięty! Komisja oceniła 263 projekty przysłane przez 132 autorów z całej Polski. Zwycięzcą konkursu został Wiesław Łysakowski. Serdecznie gratulujemy laureatowi, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do wystawy plakatów, która odbędzie się w ramach Legnickiego Festiwalu Srebro 2023 w Holu Starego Ratusza w terminie 25.04 – 4.06.2023 r.

 

Lysakowski-Wieslaw

 

Wiesław Łysakowski

 

Bednarska-Zuzanna

Bednarska Zuzanna

 

Flejszer Klemens

Flejszer Klemens

 

Głowacka Ewa

Głowacka Ewa

 

Jakubowski Dominik

Jakubowski Dominik

 

Kędzia Ewelina

Kędzia Ewelina

 

Kędzierawska Agnieszka

Kędzierawska Agnieszka

 

Korynek Anita

Korynek Anita

 

Kosmicka Magda

Kosmicka Magda

 

Kowalska Zuzanna

Kowalska Zuzanna

 

Marchwicka Magdalena

Marchwicka Magdalena

 

Pietrzak Piotr

Pietrzak Piotr

 

Potasiński Arkadiusz

Potasiński Arkadiusz

 

Skorwider Max

Skorwider Max

 

Szymankiewicz Szymon

Szymankiewicz Szymon

 

1_Wojciak-Jakub

Wójciak Jakub

 


 

Zakończył się nabór do konkursu na projekt plakatu 31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ.

Na konkurs wpłynęło 263 projektów od 132 uczestników. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zgłoszenie!

Prosimy o cierpliwość – wyniki zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej.

 


W czasach nieustannych zmian przynajmniej jedna rzecz w odniesieniu do biżuterii wydaje się niezmienna. To parametr jakościowy. Czy jednak dzisiaj wciąż jeszcze jakość definiuje kształcona latami perfekcja rzemieślniczego wykonania, ekwiwalent materialny mierzony przelicznikiem uncji złota lub zastosowaniem kamieni szlachetnych, a może marketingowa wartość logo lub sygnatura artysty? Najpierw projektanci mody, a obecnie projektanci wzornictwa przewartościowali znaczenie podstawowych pojęć, które kiedyś wydawały się paradygmatem. Nowe punkty odniesienia wyznaczające standard jakościowy to zrównoważony rozwój, doświadczenie zamiast posiadania, demokratyzacja luksusu, relacje z odbiorcą. Z pewnością projektanci autorskiej biżuterii znajdą równie inspirujące odpowiedzi. Czym jest dla was JAKOŚĆ?
prof. Sławomir Fijałkowski

 

1. ORGANIZATOR
Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1
59-220 Legnica
Tel. 76 862 09 10
e-mail: galeria@galeria.legnica.eu
galeria.legnica.eu

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu plakatu 31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ / QUALITY
2.2. Konkurs ma charakter otwarty.
2.3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej udział w konkursie, że wykonała dzieła osobiście i nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba biorąca udział w konkursie zrekompensuje Organizatorowi koszty z tym poniesione, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu.
2.5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane.
2.6. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 projekty plakatu.
2.7. Osoby zgłaszające prace do konkursu wyrażają zgodę na prezentację swoich prac w ramach ekspozycji oraz na stronie internetowej Organizatora.
2.8. Zwycięski projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do tworzenia innych materiałów reklamowych związanych z 31. Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ / QUALITY.
2.9. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu łącznie z rozdziałem „Ochrona danych osobowych”, dostępnym pod adresem: https://galeria.legnica.eu/rodo/

3. WARUNKI TECHNICZNE
3.1. Projekt plakatu powinien zawierać grafikę (obraz) nawiązującą do tematu 31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ / QUALITY oraz następujące zapisy (treści):
a) Nazwa i data imprezy w 2 wersjach językowych:
– 31. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ
25 kwietnia – 2 lipca 2023 lub w wersji cyfrowej: 25.04. – 2.07.2023
– wernisaż 6 maja 2023, godz.: 18.00
– 31st Legnica International Jewellery Competition QUALITY
25st April – 2nd July 2023 lub w wersji cyfrowej: 25.04. – 2.07.2023
– opening 6th May 2023, 6 p.m.
b) Logo, nazwa i adres Organizatora:
Galeria Sztuki w Legnicy / The Gallery of Art in Legnica
pl. Katedralny 1, 59-220 Legnica
silver@silver.legnica.eu, silver.legnica.eu; galeria.legnica.eu
c) Logotypy Organizatora w wersji polskiej i angielskiej.
3.2. Pliki logotypów Organizatora można pobrać poniżej.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do naniesienia korekt w treści plakatu jednocześnie z poszanowaniem oryginalności projektu i we współpracy z autorem.
3.4. Do konkursu należy zgłaszać plik cyfrowy, przygotowany do druku w formacie 98×68 cm, 300 dpi.
3.5. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie plików graficznych w formacie PDF lub JPG na adres e-mailowy: dkawczynski@galeria.legnica.eu. Wielkość jednego dołączonego pliku nie może przekraczać 15 MB. Dopuszcza się przesyłanie kilku e-maili. W tytule prosimy wprowadzić następujący zapis: Konkurs na plakat – JAKOŚĆ.
3.6. W konkursie będą rozpatrywane tylko prace dostarczone w formie elektronicznej w terminie do 29 stycznia 2023 r.
3.7. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone przez Organizatora w ciągu trzech dni roboczych.

4. OCENA PRAC
4.1. Zgłoszone prace zostaną ocenione anonimowo przez komisję konkursową wyłonioną z zespołu Galerii Sztuki oraz ew. zewnętrznych członków komisji.
4.2. Komisja dokona wyboru tylko jednego projektu, kierując się oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz adekwatnością do tematu konkursu.
4.3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wybrany projekt plakatu zostanie rozpowszechniony w ramach kampanii reklamowej Legnickiego Festiwalu SREBRO w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruków.
5.2. Wybrane przez komisję projekty zostaną zaprezentowane na wystawie plakatów w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO.
5.3. Z autorem zwycięskiego plakatu zostanie podpisana stosowna umowa o dzieło, na mocy której autor przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do projektu oraz wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku i elementów plakatu w innych materiałach reklamowych, aranżacyjnych i promujących wystawę.
5.4. Wynagrodzenie za projekt oraz jego dostosowanie do wymogów Organizatora będzie wynosić 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące zł brutto).
5.5. Zwycięski projekt plakatu 31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ / QUALITY stanie się własnością Galerii Sztuki w Legnicy w zamian za wynagrodzenie określone w pkt. 5.3. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu z możliwością wykorzystania go do własnych potrzeb.
5.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

REGULAMIN KONKURSU

LOGOTYPY DO POBRANIA

Ze względu na bezpieczeństwo zgłaszane przez system komputerowy, może zaistnieć problem z pobraniem pakietu z logotypami. W tym przypadku prosimy zgłaszać ten problem na adres: dkawczynski@galeria.legnica.eu. Pakiet zostanie wysłany e-mailem.

 


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki w Legnicy, z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica, e-mail: galeria@galeria.legnica.eu.  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska uczestników Konkursu, których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizatora: galeria.legnica.eu, silver.legnica.eu oraz w jego mediach społecznościowych związanych z Legnickim Festiwalem SREBRO i Galerią Sztuki w Legnicy, umieszczenie na wystawie przy pracy/-ach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu.
  3. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.