Silver on!line

baner-wydarzenie-15a

 

Drodzy Artyści i Przyjaciele!

Legnicki Festiwal Srebro 2020 nie odbędzie się. Wystawy i wydarzenia zostały przeniesione na przyszły rok. Ale w weekend, który miał być wspólnym świętem srebra – pozostanie nim! Zapraszamy na SREBRO On!-Line czyli wirtualny maj ze srebrem. W ten sposób pragniemy symbolicznie zjednoczyć się srebrem, by uczcić festiwal, spopularyzować biżuterię autorską, a także dodać otuchy Artystom i Przyjaciołom srebra na całym świecie. Zaczynamy w dniu kulminacji (8-9 maja), bo w ten dzień mieliśmy spotkać się w wielkim złotniczym gronie w Legnicy. Niech się srebrzy!

Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, które znajdziecie w naszych mediach społecznościowych TUTAJ.

Będzie nam Was brakowało, dlatego bardzo liczymy na spotkanie w wirtualnym świecie. Chcemy umożliwić Wam kontakt także między sobą. Zachęcamy do podzielenia się refleksjami, prezentacji Waszych twórczych metod spędzania czasu w domu lub pracowni oraz do kilku słów pozdrowień. Możecie śmiało udostępniać Wasze zdjęcia i filmy na wydarzeniu Silver On!line. Możecie też przesłać materiały bezpośrednio na nasz email, a my zadbamy o ich udostępnienie.

Nie tracąc nadziei na przyszłoroczne spotkanie na pięknym Festiwalu w pięknym świecie jaki pamiętamy sprzed kilku miesięcy, zapraszamy na wiele innych spotkań z legnickim Srebrem w sieci.

Działania w sieci rozpoczynamy od wirtualnej wystawy na portalu Klimt02 – największej stronie poświęconej współczesnej biżuterii artystycznej.

Link do wystawy znajdziecie TUTAJ.

 

 

Dear Artists and Friends!

Legnica SILVER Festival is cancelled. Planned exhibitions and events will take place in 2021. But at the weekend, which was to be a silver celebration – will remain it! We invite you to SILVER On!-Line – virtual May with silver. In this way, we want to symbolically celebrate the festival, promote contemporary jewelry, as well as cheer silver Artists and Friends around the world. We start on the culmination days (May 8-9), because on these days we were supposed to meet in Legnica.

We prepared for you many attractions which will appear in our social media. You can find the links HERE.

We will miss you this year and we look forward to meeting you in a virtual world. We would like to enable you to contact each other. Therefore, we encourage you to share your reflections, present how you creatively spend time at home or in the workshop, or say a few words of greetings. Go ahead and upload your photos and recordings to the event we created on Facebook: Silver On!line. You can also send us materials directly by email and we will take care of publish them.

Without losing hope for next year’s meeting at a beautiful Festival in a beautiful world we remember a few months ago, we invite you to many other meetings with Legnica SILVER Festival online.

We begin Silver On!line with a virtual exhibiton on Klimt02 – the biggest website promoting contemporary jewellery.

You can find the link HERE.

Ramka-ze-zdjeciami-1988-1999

Zapraszamy w sentymentalną podróż w przeszłość!

W ramach cyklu „Cztery dekady przez SREBRO” chcemy regularnie dzielić się z Wami wspomnieniami z wydarzeń i wernisaży, które miały miejsce podczas Legnickiego Festiwalu SREBRO. Na początek zachęcamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z lat ’80 i ’90.

Przyjrzyjcie się uważnie – być może na zdjęciach odnajdziecie także siebie! TUTAJ.

We invite you on a sentimental journey in the past!

In the cycle “Four decades of SILVER” we will regularly share with you memories of events and vernissages that took place during the Legnica SILVER Festival.

At the beginning we encourage you to watch a photographic report from the 80s and 90s.

Be sure to check out the first photo gallery – you may also find yourself there! HERE.

Ramka-ze-zdjeciami-2000-2004

Podczas kolejnej podróży przez cztery dekady SREBRA przenosimy się do początku lat 2000.

Wraz z rozpoczęciem nowego milenium Legnicki Festiwal SREBRO wkroczył na arenę międzynarodową. Z każdym kolejnym rokiem twórcy coraz liczniej uczestniczyli w wystawach biżuterii, a Galeria gościła w Legnicy coraz szersze grono artystów z zagranicy. Zmienił się również program wydarzenia – ostatni Przegląd Form Złotniczych odbył się w roku 2002, a już na przełomie 1998/1999 wystartował Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej, którego każda edycja odbywała się pod innym hasłem przewodnim. W tym czasie opiekę merytoryczną nad Festiwalem objął prof. Sławomir Fijałkowski, pełniąc funkcję generalnego konsultanta wydarzenia. TUTAJ.

During the next journey for four decades of SILVER we move to the beginning of the new millennium.

At the beginning of the 2000s, the Legnica SILVER Festival entered the international arena. With each subsequent year, the creators more and more often participated in jewelry exhibitions, and the Gallery hosted a group of artists from abroad. The program of the event has also changed – the last Goldsmith Form Review took place in 2002, and already at the turn of 1998/1999 the thematic International Jewellery Competition started. At this time prof. Sławomir Fijałkowski became a general consultant of the event. HERE.

Cykl wystaw „Srebrne Szkoły” towarzyszy Legnickiemu Festiwalowi SREBRO od 2001 roku. W jego ramach przedstawialiśmy najważniejsze uczelnie artystyczne, na których prowadzone są studia w kierunku projektowania i wytwarzania biżuterii.

Poniżej prezentujemy katalogi towarzyszące wystawom.

Zapraszamy do lektury!

 

The „Silver Schools” exhibition series was a part of the SILVER Legnica Festival since 2001. During this time we presented the most important art colleges at which studies in jewelry design and production are conducted.

Below are the catalogues accompanying the exhibitions.

We wish you a pleasant reading!

 

Silver Schools 2010Silver Schools 2011Silver Schools 2012Silver Schools 2013Silver Schools 2014

Silver Schools 2015Silver Schools 2016Silver Schools 2017,  Silver Schools 2018Silver Schools 2019.

Zobacz Legnicki Festiwal SREBRO w przygotowanym przez nas albumie z okazji jego 40-lecia! Tę okrągłą rocznicę świętowaliśmy w zeszłym roku. Tysiące uczestników wystaw, setki wydawnictw dokumentujących ekspozycje, niezliczone godziny przygotowań do imprezy, która stała się nie tylko wizytówką Legnicy, ale przede wszystkim miejscem spotkań artystów, projektantów i miłośników sztuki z całego świata.

Zapraszamy!

See the Legnica SILVER Festival in our album prepared for the 40th anniversary of the event! We celebrated this round anniversary last year. Thousands of exhibitions participants, hundreds of publications, countless hours of preparation for the event, which has become not only a showcase of Legnica, but above all a meeting place for artists, designers and art lovers from around the world.

Welcome!

 

na-fb-GRYZA-2

 

Rok temu Gryza Mieczysław (1956-2019) opuścił nas na zawsze. Niespodziewana jak zawsze, tragiczna śmierć przerwała historię, którą w Legnicy tworzył od lat. Legendę, którą był. Opowieść, która co roku zyskiwała dalszy ciąg.

Artysta, performer, aktywista, uczestnik legnickich konkursów i wystaw. W zabawny, surrealistyczny, często szokujący sposób manifestował swój artystyczny komunikat (zwykle nawiązujący do motywu przewodniego festiwalu), nieraz przyprawiając siebie i innych o trudne, także prawne konsekwencje (jak w przypadku naruszenie zabytkowej ściany w holu Teatru Modrzejewskiej w 2016 r.), ale zawsze trafiając w punkt.

Jego przemyślane i specjalnie przygotowywane dla „Legnicy” performensy były wyrazem zaangażowania i przywiązania do spraw, o które walczył, odwagi artystycznej i świadectwem autentyczności. Był niczym Syzyf, który dźwigał swój kamień z poświęceniem, pokorą, cierpiąc i walcząc o sprawy niezauważalne i obojętne dla innych.

Mietal Gryza (bo tak czasem się do Niego zwracaliśmy) w 2018 roku wykonał swój ostatni performens. Nie zapomnimy go, a dziś wspominamy w dwóch krótkich filmach. Pierwszy ukazuje Gryzę, jakiego pamiętamy w Legnicy, drugi – że Jego życie i sztuka to jedność, że żadne z wielu legnickich z wystąpień nie było przypadkowe i w końcu, że to miejsce było przestrzenią wielu jego manifestów i konstytuowało Go jako Artystę-buntownika…

 

A year ago, Gryza Mieczysław (1956-2019) left us forever. Unexpected, as always, tragic death interrupted the history he had been creating in Legnica for years. The legend he was. A story that he continued every year.

Artist, performer, activist, participant in Legnica competitions and exhibitions. In an amusing, surreal and often shocking way, he manifested his artistic message (usually referring to the festival’s theme), sometimes exposing himself and others to difficult legal consequences (as in the case of devastation of the historic wall in the hall of the Modjeska Theater in 2016), but always hitting the point.

His well thought-out peformances – specially prepared for „Legnica” – were an expression of his commitment and attachment to the matters he fought for, artistic courage and a testimony of authenticity. He was like Sisyphus, who carried his stone with dedication, humbleness, suffering and fighting for things imperceptible and indifferent to others.

Mietal (that is how we called him), Gryza performed his last show in Legnica in 2018. We will not forget it, and today we remind him in two short videos. The first shows Gryza, which we remember in Legnica, the second – that his life and art are one, that none of Legnica’s appearances was accidental and finally that this place was the space of many of his manifestos and constituted him as a rebel artist …

 

Ostatni performance – SYZYF: TUTAJ / The last performance – SISYPHUS: HERE

Mieczysław Gryza – biżuteria i performance: TUTAJ / jewellery and performance: HERE

SILVER meetings 2. Współczesna biżuteria w Legnicy 2012-2019

Wydawnictwo jest dwujęzyczną (polsko-angielską), bogato ilustrowaną, albumową publikacją w usystematyzowany, a zarazem wyczerpujący sposób przedstawiającą najnowszą historię i dorobek Legnickiego Festiwalu SREBRO. Publikacja jest kontynuacją wydawnictwa SILVER meetings Legnica, które podsumowywało wcześniejszą historię Festiwalu, tj. lata 1979-2011. Wydane pod koniec 2019 r. SILVER meetings 2 stanowi kompendium wiedzy o obchodzącym w zeszłym roku swoje 40-lecie Festiwalu, który wyrósł ze specyfiki naszego regionu i przez kolejne 4 dekady wzbogacał i kształtował jego życie kulturalne, jednocześnie z roku na rok rozszerzając swój zasięg by w końcu, na początku XXI stać się jedną z największych w Europie platformą prezentacji współczesnej biżuterii artystycznej. Katalog do pobrania TUTAJ.

 

SILVER meetings 2. Contemporary Art Jewellery in Legnica 2012-2019

The publication is a bilingual (Polish-English), richly illustrated album that presents the latest history and achievements of Legnica SREBRO Festival in a structured and yet comprehensive way. The publication is a continuation of the SILVER meetings Legnica, which summed up the previous history of the Festival (1979-2011). Published in late 2019 SILVER meetings 2 is a compendium of knowledge about last year’s 40th anniversary of the Festival, which grew out of the specificity of our region and over the next 4 decades enriched and shaped its cultural life, at the same time expanding from year to year and finally, at the beginning of the 21st century, became one of the largest platforms for presenting contemporary art jewellery in Europe. DOWNLOAD HERE

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial