28. MKSZ SREBRO

28. MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI ZŁOTNICZEJ

„SREBRO”

 Termin nadsyłania prac konkursowych: 1 kwietnia 2019 r.   

(Prace muszą w tym terminie dotrzeć do Galerii – nie decyduje data stempla pocztowego.)

 

Jak zwykle Konkurs jest głównym wydarzeniem Legnickiego Festiwalu SREBRO, który w tym roku świętuje swoje 40-lecie. Tegoroczny temat „Srebro” nawiązuje do genezy i historii Festiwalu.

 

Pretekst jest zawsze istotny.

Pretekst do podjęcia decyzji, do twórczego zaangażowania, do ujawnienia własnego zdania.

Proponując konkursowe hasła / tematy / uzasadnienia corocznie szukaliśmy takich właśnie pretekstów licząc, że staną się źródłem inspiracji, interakcji, ingerencji – twórców, odbiorców, obserwatorów.

W ostatnich latach wspólnie zastanawialiśmy się nad: znaczeniem rytuałów (2012), społecznym i osobistym podłożem buntu (2013), kanonem klasyki (2014), barierami i transgresjami, jakie tworzą granice (2015), fenomenem miasta (2016), składnikami kulturowej tożsamości (2017) i wreszcie zjawiskiem iluzji w sztuce (2018).

W tym roku postanowiliśmy nie poszukiwać pretekstu. Zmaterializował się sam (choć przecież był z nami nieustannie od 1979 roku – przez całe 40 lat historii legnickich festiwali srebra i wystaw autorskiej biżuterii). I właśnie dlatego jest tak istotny i wciąż aktualny.

SREBRO / Argentum

Temat wymagający powrotu do źródeł, skupienia, cierpliwości i uwagi, wykonawczej perfekcji, reinterpretacji pojęcia „metal szlachetny” – w swojej fizycznej, chemicznej, historycznej, kulturowej, merkantylnej lub symbolicznej wartości.

 

prof. Sławomir Fijałkowski

 

———————

 

Kartę zgłoszeniową znajdziecie tutaj: KARTA ZGŁOSZENIOWA
Regulamin Konkursu tutaj: REGULAMIN  

28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „SREBRO” jest konkursem otwartym – do udziału zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych, jak i amatorów oraz debiutantów ze wszystkich zakątków świata. Zgłaszane prace winny być biżuterią w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu Konkursu. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, jednak ze względu na tegoroczne hasło konkursowe – sugerujemy użycie tytułowego srebra.

———————

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celu organizacji konkursu i cyklu wystaw pokonkursowych poprzez podpisanie stosownej klauzuli na Karcie zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
  2. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki w Legnicy, z siedzibą przy Pl. Katedralnym 1, 59-220 Legnica, e-mail: silver@galeria.legnica.pl, galeria@galeria.legnica.pl. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu, zamieszczane w podpisanej przez uczestnika Karcie zgłoszenia, przy czym do wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska oraz kraj pochodzenia uczestników Konkursu, których prace będą wystawiane na pokonkursowych wystawach. Podanie danych do wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych Organizatora www.silver.legnica.pl i www.galeria.legnica.pl oraz w jego mediach społecznościowych, w drukowanych katalogach i innych wydawnictwach związanych z Legnickim Festiwalem SREBRO i Galerią Sztuki w Legnicy, umieszczenie na wystawie przy pracy/-ach danego uczestnika oraz przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu i Festiwalu.
  3. Celem przetwarzania danych uczestników jest: a) przeprowadzenie Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); b) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
  4. Dane osobowe uczestników będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz Organizatora (np. operator pocztowy) oraz członkom Jury i Współorganizatorom. Dane osobowe uczestników nie będą profilowane.
  5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 ———————

 

OGŁASZAMY

28. MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI ZŁOTNICZEJ „SREBRO”

 

Przygotowania do Legnickiego Festiwalu SREBRO trwają.

Z największą przyjemnością zapraszamy do udziału w jego najważniejszym wydarzeniu – Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej, a także do Legnicy w dn. 17-18 maja 2019!

Termin nadsyłania prac konkursowych: 1 kwietnia 2019 r.  

(Prace muszą w tym terminie dotrzeć do Galerii – nie decyduje data stempla pocztowego.)

 

Kartę zgłoszeniową i Regulamin Konkursu już wkrótce znajdziecie tutaj jak i na stronie silver.legnica.pl i w swoich skrzynkach mailowych. Na zwycięzców jak zwykle czekają srebrne (i nie tylko) nagrody.

Przypomnijmy jeszcze, że 28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „SREBRO” jest konkursem otwartym – do udziału zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych, jak i amatorów oraz debiutantów ze wszystkich zakątków świata. Zgłaszane prace winny być biżuterią w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu Konkursu. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik. Jednak ze względu na tegoroczny tytuł – podkreślający 40-letnią tradycję Festiwalu – sugerujemy użycie tytułowego srebra.

 

 

WE ANNOUNCE

The 28th International Jewellery Competition ‘SILVER’!

 

 Preparations for Legnica SILVER Festival are underway.

We are pleased to invite you to participate in its most important event – the International Jewellery Competition, as well as to come to Legnica on May 17-18, 2019! 

Deadline for submitting works: April 1st 2019.

(Works must reach the Gallery within this deadline – the date on the postmark is irrelevant.).

 

Also, take into account, please, that works sent from abroad may get stuck at the Customs which causes delays in their arrival at the Gallery. Let us just remind you that the 28th International Jewellery Competition „SILVER” is an open contest – professional artists as well as amateurs and debutants from all corners of the world are welcome. Submitted works are expected to be jewellery in a broad sense of the word, to represent a high level of artistry and execution, to contain an original, creative concept and a clear reference to the theme of the Competition. The organizers do not set any limits as to the materials and techniques applied. However, due to this year’s title – emphasizing the 40-year-old tradition of the Festival – we suggest the use of silver. The Entry Form and Competition’s Terms & Regulations will soon be available at silver.legnica.pl/en and in your mailboxes. As always, winners can expect (not only) silver awards. Welcome to the 28. International Jewellery Competition (this year more SILVER than ever)!